Учете и се забавлявайте със „Зелен буквар”

https://www.24chasa.bg/novini/article/8584493 www.24chasa.bg

В България се намира единственият в континентална Европа горещ гейзер... Повече от половината от теглото на човек се пада на водата... За формирането на почвен слой с дебелина 1–2 см са необходими 1000 години... През 2019 г. в Странджа е открит неизвестен досега вид къртица... Фас от цигара се разгражда в природата за 1–2 години, батерия за 180 години, а бебешки пелени за еднократна употреба за 500 години...

Тези и още много други полезни и любопитни факти за природата можете да намерите в новия „Зелен буквар”.

Той ще може да бъде ползван от всички деца в България след 20 май и ще запали у тях интерес и любов към природата. „Зеленият буквар” ще им помогне да оценят особеностите на планетата Земя, които осигуряват условия за съществуването на живота, ще ги запознае с разнообразието и особеностите на живите организми, със значението на всеки организъм за живота на нашата планета и за човека, както и с факторите, които водят до замърсяване на околната среда, ще го запознае с природните богатства на България, с възможностите за опазването им и за подобряване живота на всички организми, включително и на хората и ролята на държавата и на всеки един от нас за опазването на околната среда.

Във вид на книга по един екземпляр от буквара ще стигне до по-големите училища в България, но и ще е изцяло достъпен за безплатно ползване в интернет от всеки. Проектът е иницииран от Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС). Букварът вече е качен на страницата на програмата (https://www.eufunds.bg/opos/). Той е учебно помагало, предназначено за ученици в 1.–4. клас и техните учители. Насочено е към подобряване качеството на екологичното образование и възпитание, с акцент върху опознаването и опазването на природата. Оперативна програма „Околна среда” активно участва в опазване качеството на водите и атмосферния въздух, оползотворяване на отпадъците, подобряване състоянието на местообитанията на биологични видове, грижите за биоразнообразието и други дейности, свързани с околната среда в България, както и за изграждане на екологично съзнание ну най-младите и подобряване на екологичното образование у нас.

„Зеленият буквар“ разширява и надгражда съдържанието на учебните програми по природни науки в 1.–4. клас. Написан е на достъпен за учениците от тези класове език. Илюстриран е богато с цветни снимки, схеми, таблици и карти.

Съдържанието му е разпределено в седем глави. Започва с описание на основата, върху която се развива живота на Земята – водата, въздуха и почвата. След това се преминава към влиянието на природните явления и човешката дейност върху условията на живот и възможностите за намаляване замърсяването на околната среда. Последните три глави са посветени на живите организми и мерките за опазване на биоразнообразието у нас. Акцентирано е върху участието на всеки от нас в грижите за чиста околна среда, красива и богата природа.

В края на всяка глава са поместени рубриките: „Най-важното за...“, „Опити, които можете да направите“, „Интересни факти за...“. Много от представените факти и обобщения са подходящи за теми за ученически проекти.

Букварът учи, че всички компоненти на природната среда съществуват в единство и баланс, че всеки организъм има свое място в живия свят и е ценен за живота на природата и човека, учи ни как да живеем в хармония с живата природа.

Потопете се смело в „Зеления буквар“! Научете най-важното и интересното за Земята и нейната жива природа. От всички нас зависи да направим нашата планета уютно място за живот на човека и на всички организми.