Десет банки вече са готови да кредитират бизнеса чрез ББР

https://www.24chasa.bg/novini/article/8592263 www.24chasa.bg
За разсрочване на задължения по кредити на физически лица ще може да се кандидатства до 26 юни т.г. СНИМКА: 24 часа

Заемите са до 300  000 лв.,

а гратисният период - до 3 години

10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас, съобщиха от Българската банка за развитие миналата седмица. 

Това са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и Юробанк България. Очакванията са и останалите трезори да предложат помощ за бизнеса.

Стартиралата гаранционна програма е част от правителствените антикризисни мерки с бюджет от 500 млн. лв. (Кои са останалите - виж по-долу.) В нея могат да се включат компании от всички сектори. Предварителните прогнози са това да бъдат главно фирми от най-засегнатите от пандемията области, каквито са търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

Българската банка за развитие предостави на търговските банки възможност за ползване на портфейлни гаранции общо за 1,6 млрд. лв. с цел включване в тях на отпуснати кредити на клиенти – малки и средни фирми, до 2 млрд. лева.

Фирмите, които ще кандидатстват за такъв заем, е достатъчно да отговарят на поне едно от следните условия: спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., като не е посочен размер на спада. Да имат неполучени вземания от клиенти, без да се изисква изрично посочване на причината или пък те да висят с неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г. Могат да получат одобрение за заем и заради отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината, както и заради затворени производствени съоръжения и офиси и намаления на броя на заетите лица.

Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е до

23 декември

2020 година

Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от отпуснатата сума.

Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, който може да бъде различен за различните компании, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

В програмата, която Българската банка за развитие управлява, ще могат да бъдат включвани както нови кредити, така и съществуващи, но при условие че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31 декември и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година.

Тези заеми са

една от осемте

мерки за

подпомагане

на бизнеса

заради пандемията, които обяви финансовият министър Владислав Горанов. Първият представен инструмент е също през ББР и предвижда отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд, и за самоосигуряващи се. Бюджетът по програмата е 200 млн. лв. Кредитите са до 4500 лв., теглени наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитите са безлихвени, като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема. Максималният срок на погасяване е 5 години с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Втората обявена мярка са

грантовете за

малки фирми

Тя е за общо 173 млн. лева, отделени по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. За него трябва да има доказан 20-процентен спад на месечния оборот. Субсидията ще е в размер на до 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., като ще помогне за покриване на разходи за поддържане на дейността в срок от 3 месеца. Проектните заявления се подават до 30 май.

Кредити до 50 000 лева за малки фирми предлага и

Фондът на

фондовете

Те са предназначени за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история, които обикновено нямат достъп до банково финансиране. Общият бюджет на програмата е 24 млн. лева. Финансирането е за инвестиционни и оборотни средства под формата на дългосрочни кредити максимум до 10 години.

Фондът на фондовете ще отпуска и по-сериозни по размер кредити - до 3,6 млн. лв., с които ще могат да се рефинансират задължения, възникнали преди повече от 60 дни. Кредитите по тази мярка са предимно за оборотни средства, но се предвижда възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити максимум до 10 години.

Фондът на фондовете е основен инвеститор с ресурс от 150 млн. лева в

четири фонда за

рисков капитал,

които участват чрез дялови инструменти в стартъпи и иновативни предприятия. Инвестицията е средно около 800 хил. лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Включването е под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи, свързани с развитието на основния продукт или дейност.

Фондът на фондовете и партньори предлагат засилване на действащата мярка “Фондове за градско развитие” (ФГР). В периода на кризата тези фондове са атрактивни за бенефициенти като общини, публично-частни партньорства и общински предприятия, засегнати от кризата в секторите туризъм, градски транспорт, обслужващи дейности. Сроковете за финансиране са дълги - до 20 години, а лихвата е значително под пазарните. Финансирането може да се предоставя с гратисен период по главницата до три години, а предвид предоставяната допълнителна гаранция изискванията за обезпечение също са значително облекчени.

76  000 души поискаха

разсрочване на заеми,

57  000 са одобрени

Броят на получените в банки искания за отсрочване на кредити oт граждани и фирми надхвърля 76 000, а броят на вече одобрените превишава 57  000, съобщиха в края на миналата седмица от Асоциацията на банките в България.

Заради пандемията БНБ разреши на банките да въведат т.нар. кредитна ваканция и така да помогнат на хората, които са затруднени в обслужването на изтеглени от тях заеми. В условията изрично бе посочено, че това може да се извърши чрез промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без обаче да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г. Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Банките предлагат три механизма за това: отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, отсрочване на главница за до 6 месеца и отсрочка за т.нар. револвиращи кредити. Всяка банка може да договори с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред, предвиждат условията на мораториума. В такива случаи обаче те няма да могат да се възползват от временния принцип, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на заемите като необслужвани.