Вижте какво реши Министерски съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/8629022 www.24chasa.bg
СНИМКА: Правителствена пресслужба

Изменя се списъкът на държавите с пазарен риск по Закона за експортното застраховане

Правителството прие изменения и допълнения на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане.

Обратното в списъка е включена Гърция. Правят се също технически корекции като замяна на „Великобритания" с „Обединеното кралство" и „Холандия" с „Нидерландия".

Въвежда се приетата от Европейската комисия промяна относно временното третиране като непазарни на търговските и политическите рискове, свързани с износ за държавите с „пазарен риск". Промяната ще се прилага за периода 27 март -31 декември 2020 г. и е част от пакета икономически мерки, насочени към подкрепа на българската икономика и най-вече на експортно- ориентираните компании в условията на епидемичен взрив от COVID-19.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на оптичен кабел на телекомуникационен оператор в имот-публична държавна собственост, който се управлява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Теренът се намира с. Бисер, област Хасково. Той е част от старо жп трасе, което не се експлоатира. Съгласието се дава във връзка с изграждане на оптично кабелно захранване на базова станция. Преминаването през публична държавна собственост се предоставя безвъзмездно в полза на телеком операторите съгласно Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.

Кабинетът даде съгласието си „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД да отдаде под наем четири недвижими имота, чрез пряко договаряне. Обектите са разположени в София, Пловдив и Варна. Отдаването под наем на имотите ще се извърши при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

За частна държавна собственост беше обявена сграда в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, разположена в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването й, както и лошото й конструктивно състояние. В сградата не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През нея не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура, както и няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Одобрена е българската позиция за участие в неформалната видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на ЕС, част „Научни изследвания“

Министерският съвет прие позицията на Република България за участие в неформална видеоконференция на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз (ЕС), част „Научни изследвания“, която ще се проведе на 29 май 2020 г. Участие в неформалната видеоконференция ще вземе заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Проактивността на Хърватското председателство на Съвета на ЕС и на Европейската комисия позволи на държавите-членки да предприемат навременни и добре координирани мерки в сферата на научните изследвания и иновациите.

Гъвкавостта, която предоставя Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) и нивото на развитие на Европейското научно пространство (ЕНП) се оказаха ключови при подчертаването на ролята на научните изследвания и иновациите в борбата с COVID-19 и последвалите социално-икономически последствия. Особено важни в тази борба са паневропейските научни инфраструктури и създадените възможности за незабавен и отворен достъп до обмен на научни данни, резултати и информация, за бързо сформиране на международни научни екипи и консорциуми и др. Важен фактор бяха и вече изпълняваните инициативи на европейско ниво, като Европейския облак за отворена наука, „оборудването“ на новото поколение учени с цифрови знания и умения и др.

По-интензивната координация в периода на криза показа, че има необходимост от нови механизми за сътрудничество, като такива, включващи национални и регионални финансиращи органи, възможност за мобилизация и бърз обмен на данни и резултати, използване на пълния потенциал на наличния научен капацитет в целия ЕС и др.

Резултатите от тези дейности и научените уроци следва да намерят своето място в следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) и обновеното Европейско научно пространство.

Кризата изведе на преден план и ролята на публичните научни организации и висшите училища като фактори в социално-икономическото развитие на регионално, национално и европейско ниво.

Правителството се запозна и с резултатите от видеоконференцията на министрите от Европейския съюз с ресор телекомуникации, която се проведе на 5 май 2020 г. Преодоляването на последиците от кризата с COVID-19 в телекомуникационния и цифровия сектор, значението на цифровите решения за възстановяване на ЕС и инвестициите в изграждането на нови цифрови инфраструктури бяха основни теми на съвета.

Българската страна представи позицията си, че нас вече е разработено и използвано национално приложение за улесняването на диагностиката на новия вирус и то работи ефективно. Министър Росен Желязков отдели специално внимание на цифровите технологии, които са залегнали в подготвяната у нас национална Стратегия за цифрова трансформация до 2030 г.

Министерският съвет отказва да предостави концесия за добив от находище „Кариера I-ви май Витоша“

Министерският съвет отказва да предостави концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - кварцови сиенити, от находище „Кариера I-ви май Витоша”, разположено на територията на община Перник. Причината за това е, че територията на находището попада в границите на природен парк „Витоша”.

В този случай реализацията на инвестиционно предложение за разработване на находище за добив от посоченото находище е недопустима и в нарушение на чл. 31, т. 7 от Закона за защитените територии.

Христо Димитров е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“- първа степен

Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Христо Иванов Димитров с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен, за изключително големите му заслуги към развитието на българската култура и изкуство и за популяризирането на българските традиции и фолклор. Предложението е на Министерството на културата.

През дългата професионална кариера Христо Димитров не само допринася за развитието и популяризирането на българската музика, традиции и фолклор, но и възпитава и формира вкусовете, ценностите и уважението към непреходното българско културно наследство. Неговите авторски спектакли представени от НФА „БЪЛГАРЕ“, на който той е и основател, развитието през годините на инициирания от него Международен фолклорен фестивал на българската носия в Жеравна, поставят основата на нов етап в сферата на опазването и популяризирането на традициите ни.

Освен като музикант, хореограф и режисьор, Христо Димитров е познат и с активната си обществена дейност и ярко изявена гражданска позиция.

Връчването на държавната награда, орден „Св. Св. Кирил и Методий ” - първа степен, на Христо Димитров, е израз на висока чест и уважение не само към неговата личност, но и признание към цялата музикална общност.

Правителството прие промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Министерският съвет отмени приетата през 2017 г. и предстояща да влезе в сила от новата академична година Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и направи промени в сега действащата наредба.

Необходимостта от отмяна е вследствие на решение на Комисията за защита от дискриминация, в което се посочва, че възможността за обучение в специалност „Право“ само в редовна форма на обучение създава неравно третиране по признаци „увреждане“ и „лично положение“ спрямо лицата с увреждания и лицата, упражняващи правото си на труд. До изготвянето на нова наредба от сформирана за целта работна група в Министерството на правосъдието, ще остане в сила и ще се прилага сега действащата Наредба, като в нея се приемат промени с цел свеждане до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища.

С изменението се дава възможност за учебната 2020/2021 година висшето училище да избере как да организира приема, но не чрез задължителните писмени конкурсни изпити по български език и история на България. В настъпилата извънредна обстановка според своите възможности може да избере друг формат, или след решение на Академичния съвет да приеме кандидат-студентите и без конкурсен изпит, ако са издържали успешно държавните зрелостни изпити по български език и по история.

Предложението е продиктувано от настъпилите извънредни обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19 и има за цел осигуряване на възможност за прием на студенти по специалността „Право“ без полагане на присъствени приемни изпити.

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за изпълнението на мярката.

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите получили компенсации по постановлението следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите са от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Социалната пенсия за старост става 141,63 лв. от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. от 1 юли, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на 133 600 души.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.

„Биоминерал“ ООД е новият концесионер на находище „Галата”

Дружеството „Биоминерал" ООД, гр. Ябланица, е новият концесионер на находище „Галата", от което се добиват скалнооблицовъчни материали - варовици. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Галата" се намира на територията на община Тетевен, област Ловеч. Концесията за него е предоставена през август 2007 г. за 25 години на „Седимент приват" АД, гр. София. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Биоминерал" ООД.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна в клаузите на концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

Срокът на концесионния договор за разработване и добив на природен газ от находище „Галата“ се продължава с 253 дни

Срокът на концесионния договор за находище „Галата“ ще бъде продължен с 253 дни. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионерите „Петрокелтик" и „Петрокелтик България" ЕООД.

Находище „Галата", от което се добива природен газ, се намира в българския черноморски шелф. Дружествата мотивират искането си с наличието на непреодолима сила: аварийно спиране на потока газ от находище „Каварна" в края на 2017 г. Двете находища имат обща подводна инфраструктура, поради което аварията в едното се отразява на работата на другото. Форсмажорът е документиран със сертификат, издаден от Българската търговско-промишлена палата на 2 октомври 2018 г. Наличието на непреодолимата сила е отстранено през м. юли 2018 г.

Концесионният договор за находище „Галата" е сключен през 2001 г. за срок от 25 години.

Приета е методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и наемна цена за 2020г.

Министерският съвет одобри Методика за определяне размера на намалението на дължимото концесионно възнаграждение и наемна цена за 2020г., съответстващо на намалението на цените на чадър и шезлонг за летен сезон 2020 г. и за удължаване на срока на концесията или наема.

Целта на новата методика е, предвид настъпилата криза заради пандемията с COVID-19, да се създаде обективен регламент за редуциране на дължимото концесионно и наемно възнаграждение от концесионерите и наемателите на морски плажове срещу предлагани от тях платени плажни принадлежности по смисъла на § 1, т. 6, предложения първо и второ от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие на по- ниска цена.

Съобразно въведените за концесионерите и наематели облекчения, за посетителите на стопанисваните от тях морски плажове ще бъдат предлагани плажни принадлежности (чадъри и шезлонги) със значително намалени цени в сравнение с предлаганото от миналата година.

По този начин се създават предпоставки за привличане на повече туристи по Българското Черноморие. От друга страна, осигурявайки на своите посетители по-ниски цени на плажни принадлежности (чадъри и шезлонги), концесионерите и наемателите ще могат да предложат удължаване на сроковете на своите договори с период до една година.

Одобряват се допълнително до 800 000 лева за закупуване на храни и хранителни продукти за лица, засегнати от епидемичната обстановка

Правителството одобри допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за Българския Червен кръст в размер до 800 000 лева за закупуване на хранителни продукти и предоставянето им под формата на хранителни пакети на лица, засегнати от епидемичната обстановка, вследствие на COVID-19, които не получават социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане и не са включени в списъците за подпомагане с храни по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Изменя се ПМС № 91 относно реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по ОПИК

Правителството прие допълнение на ПМС № 91 от 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 /ОПИК/. Постановлението е във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, предвид отмяната на извънредното положение в Република България, обявено въз връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

Постановлението ще способства за продължаване на действията от страна на Управляващия орган на ОПИК по ефективното прилагане на мерките, които се планират във връзка с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19

С оглед отмяната на извънредното положение, приетите изменения и допълнения в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, въведената извънредна епидемична обстановка, въведените със Заповед на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение, се налага допълнение в чл. 2, ал. 1 от постановлението. Накрая след думата „положение" се добавя с „и за процедури, обявени въз връзка с преодоляване на последиците от пандемията COVID-19".

Актуализира се списъкът на администрациите, чийто системи се поддържат от Информационно обслужване АД

Правителството прие изменение на свое Постановление № 272 от 5.12.2019 г. за определяне на административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от „Информационно обслужване" АД.

С промените се актуализира списъкът на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението им на системния интегратор - „Информационно обслужване" АД.

Правителството възложи на „Български пощи“ ЕАД да извършва услуга по разпространение на периодични печатни издания за срок от 10 години

Правителството възложи на „Български пощи“ ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания на територията на цялата страна за срок от 10 години.

Мярката е насочена към насърчаване на плурализма на печата и на свободата на словото. Възлагането на услугата по никакъв начин не възпрепятства конкуренцията и не отнема възможността всеки стопански субект да се договаря свободно с издателите или крайни пунктове за разпространение.

„Български пощи“ ЕАД гарантира параметри на качество, свързани с равнопоставен достъп, навременно доставяне, разпространение на територията на цялата страна. Дружеството осигурява равнопоставеност и достъпност при ценообразуването за всички участници под формата на отстъпка от съответната корична цена: за издатели - 25%; за търговци на едро - 35%; за търговци на дребно - 15%; за доставка на абонамент - 30% от каталожната цена на съответното издание.

Компенсирането на дейността по разпространение на вестници и списания се осъществява при спазване на европейското законодателство, свързано с предоставяне на услуга от общ икономически интерес.

Одобрени са също така допълнителни разходи по бюджета на министерството, които ще бъдат насочени за извършване от „Български пощи“ ЕАД услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Едва два дни изкара извън килията соченият за авер на Митьо Очите - Юмер Мехмед! Малко след като апелативният спецсъд пусна бургазлията под домашен арест с електронна гривна за проследяване, той е изненадан вкъщи по пантофи с нов чифт белезници. Ченгетата заключват Юмер като заподозрян за отглеждане на марихуана

Едра милинка накрак хапна актьорът Ивайло Вълчев, забеляза "България Днес". С къси дънки, които отдалеч изглеждаха като изцапани с вар, и до модерното си возило озвучителят на реклами и сериали блажено се наслади на тестеното изделие. За финал съвестно си изхвърли найлоновата торбичка и с пълен стомах продължи да обикаля по задачи

За сватба се стяга голямата щерка на изчезналия "кокаинов крал" Евелин Банев-Брендо! След като миналото лято се сгоди на острова на звездите - Миконос, сега Александра Банева се готви да мине под венчило със своя избраник. Наследницата дори е раздала поканите за тържеството, доверяват запознати. Кой точно е годеникът и както върви бъдещ съпруг на