Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация

https://www.24chasa.bg/novini/article/8719199 www.24chasa.bg

За много кандидат-студенти, издържали успешно своите зрелостни или приемни изпити, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще отвори академичните врати на знанието и на тяхната бъдеща реализация.

Пловдивската Алма матер, със своите 9 факултета и два филиала в градовете Смолян и Кърджали, обучава вече 60 години студенти по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии. Съчетаването на класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии прави Пловдивския университет едно от най-предпочитаните висши училища в България.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Завършилите педагогически специалности, в зависимост от профила, имат възможност за реализация като учители, педагогически съветници, възпитатели, инспектори в детски педагогически стаи, педагогически организатори, сътрудници, както и да заемат управленски длъжности в регионалните инспекторати и общински структури за управление на образованието и културата. Освен педагогическа дейност, успешна подготовка за бъдещите висшисти се осъществява и в други направления, свързани със социални дейности, както и с подготовка на училищни психолози. В областта на изкуствата факултетът подготвя музикални изпълнители, графични дизайнери и бъдещи актьори за драматичен театър.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Филологическите програми на университета подготвят филолози и учители в различни езикови направления, факултетът предлага и 11 специалности за обучение на учители по български език и литература, като всяка специалност включва чужд език.

Лингвистичните програми подготвят специалисти преводачи, владеещи два чужди езика. Завършилите могат да се реализират като преводачи в различните сфери на икономическия и културния живот. Лингвистиката, съчетана с информационни технологии, бизнес администрация или маркетинг, формира у студентите комплексни познания и дава възможност за по-широка реализация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Факултетът подготвя учители по български език и история с цел студентите да придобият хуманитарни знания с широка приложимост.

Факултетът предлага нова специалност „Български език и гражданско образование“ предоставяща възможност за получаване на комбинирана квалификация – учител по български език и литература в основния и в средния курс на българското училище и учител по философия и по гражданско образование.

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Факултетът обучава бъдещи философи и учители по философия, теолози и преподаватели по религия, учители по история, учители по история и по география, учители по история и по чужд език, учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища, уредници и музейни педагози в национални, регионални и местни музеи с различен профил, специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите. Придобитите знания дават специфични изследователски и комуникативни умения – стабилна основа за успешна кариера в сферата науката, висшето образование, масмедиите, туризма, администрацията (българска и европейска), във фондации и неправителствени организации.

Висшистите, които ще могат да практикуват търсените на пазара професии със социален профил, развиват гъвкави умения за т.нар. граждански професии на бъдещето и вратите на публичните и частните институции ще бъдат широко отворени за тях.

Завършилите археология могат да се реализират като специалисти в музеите, научните и културните институти, във висшите и в средните училища.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – право

Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж, организиран от Министерството на правосъдието, и след полагането на изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Те могат да работят като съдии, адвокати, прокурори, следователи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители и на други длъжности, за които се изисква юридическо образование.

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ – бакалавърски програми

Завършилите с професионална квалификация „икономист“ могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси в големи национални и международни корпорации; аналитични специалисти по бизнес планиране, управление на човешките ресурси и маркетинг в средни и малки предприятия; експерти по разработване и управление на инвестиционни проекти и иновации в бизнес организации; аналитични специалисти в консултантски и научноизследователски организации; експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация, както специалисти по макроикономически и бизнес анализи, по планиране и прогнозиране.

Завършилите с квалификация „мениджър“ имат възможност за професионална реализация като управляващи на различни равнища в компаниите (бизнес ръководители, търговски директори, мениджъри по продажбите и др.). Те могат да заемат експертни и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни трудови статуси – наети по трудово правоотношение при работодател, предприемачи, самонаети и/или свободни професии в консултантския бизнес.

Експертите по сигурността могат да намерят професионална реализация в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защита на националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и в някои специални органи и звена – Специализирания отряд за борба с тероризма, Държавната агенция „Оперативно-технически операции“ и др.

Придобитата квалификация „политолог“ гарантира знания и умения за политически маркетинг, моделиране и прогнозиране на взаимодействията между политическите, икономическите и социалните структури и е предпоставка за успешна професионална реализация.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – бакалавърски програми

Бакалаврите завършили ФМИ имат възможност да се реализират не само като учители по математика, информатика и информационни технологии, но и като възпитатели и ръководители в инспекторати и структури за управление на образованието. Тяхната фундаментална подготовка им дава възможност да работят в софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества, мултинационални компании и др.

Подготовката на кадри с професионална квалификация учител по математика, информатика и информационни технологии с компетенции по образователен мениджмънт дава възможност на завършилите специалността да работят като учители, възпитатели и директори в българските училища, като ръководители в регионални инспекторати и други структури за управление на образованието.

Професионалната квалификация „математик“ прави завършилите факултета особено подходящи да прилагат математическия апарат, съчетан с новите информационни технологии, в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи и много други.

Бакалаврите по информатика се реализират като специалисти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и други, където проектират, създават, оценяват и внедряват различни софтуерни системи, обучават потребителите на такива системи и прилагат информационни технологии в различни области на човешката практика. Специалистите по софтуерно инженерство имат възможността да се реализират и като програмисти, тестери и тест автоматизатори, QA мениджъри, технически документатори, мениджъри на проекти, ИТ специалисти в малки, средни и големи предприятия в промишлеността и търговията.

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Физико-технологичният факултет подготвя учители, инженери, физици, инженер-физици. Завършилите програми с професионална квалификация „инженер-физик“ могат да провеждат експериментална, теоретична, технологична и конструкторска дейност по разработване, внедряване и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитания на материалите в индустриални, научноизследователски, учебни и здравни лаборатории, както и да работят в софтуерни фирми, медицински центрове, банки и др.

Висшистите инженери и инженер-физици в сферата на телекомуникациите могат да се реализират във всички частни, корпоративни и държавни фирми и администрацията, служби за сигурност и отбрана с предмет на дейност физика и телекомуникации, в областта на интернет услугите и цифровата телевизия и др.

Подготвените физици по екоенергийни технологии ще могат да заемат ръководни и изпълнителски позиции във фирми и институции, в областта на енергийния мениджмънт.

Инженерите в новата специалност "Възобновяема енергия", ще придобият конкретни практически и мениджърски умения, необходими при проектирането, експлоатацията и изграждането на съоръжения, при управлението на проекти с ВЕ.

Факултетът обучава инженери в различни области: машинни инженери, машинни инженери по автомобилна техника, инженери по компютърни и комуникационни системи, по хардуерни и софтуерни системи, по автомобилни електронни системи, инженери по електроснабдяване и електрообзавеждане. Всички инженерни специалности са широко приложими в много сектори на бизнеса.

Бъдещите преподаватели са с професионални квалификации: учител по „Човекът и природата“ (5-6-ти клас), учител по биология в прогимназиален етап, учител по химия в прогимназиален етап, учител по физика в прогимназиален етап.

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Професионалната квалификация „биолог“ дава възможност на завършилите студенти да работят в различни научноизследователски звена на БАН; в учебни и производствени биологични лаборатории и институти; във висши училища, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването и образованието. Молекулярните биолози могат да работят в научноизследователски институти, във фармацевтичната, хранително-вкусовата и аграрната промишленост, в криминалистиката, в биотехнологични, биохимични, клинични, генетични и медицински лаборатории. Медицинските биолози, завършили бакалавърска степен по медицинска биология, намират реализация в изследователски биомедицински институти и учебни заведения, в клинични лаборатории, както и в различни сектори на здравеопазването.

Дипломираните еколози осъществяват дейност като ръководители и изпълнители в дирекциите на националните паркове и резервати; в инспекции по опазване на околната среда, басейнови дирекции, хигиенно-епидемиологични инспекции; в местни и национални институции в областта на околната среда и НПО; в държавни и частни училища за подготовка на еколози; в научни институти; в национални и международни организации с дейности в областта на екологията.

Дипломираните бакалаври биотехнолози във фармацевтичните производства имат разнообразни възможности за кариерно развитие, свързани с научноизследователска и производствена дейност за получаване и приложение на биопродукти (антибиотици, витамини, ензими, хормони, аминокиселини, ваксини). Фармацевтичните биотехнолози ще организират и провеждат технологични процеси в производствени условия в различни фармацевтични, биотехнологични и хранително-вкусови предприятия, специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.

Биоинформатиците могат да работят във всички научни институти, свързани с биологията и информатиката; в лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти у нас и в чужбина.

Възможност за реализация в образованието имат завършилите за учители по биология и по химия, както и завършилите за учители по биология и учители по английски език. Те могат да бъдат ръководители на школи, кръжоци и други ученически групи към общински центрове за работа с деца и в различни неправителствени организации.

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Обучаващите се бакалаври химици могат да осъществяват дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща, да разработват и усъвършенстват методи за анализ, контрол и изпитвания на материали, суровини и продукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство и обекти от околната среда.

Завършилите специалността „Компютърна химия“ могат да извършват обслужване на технологичния процес в химични лаборатории, да разработват и усъвършенстват технологии чрез софтуери за дизайн на лекарствени продукти, биологично активни вещества, нови материали, моделиране и симулиране на процеси, създаване на програми и бази от данни, експертни системи и др.

Специалистите по медицинска химия се подготвят за обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични и козметични компании, свързани с медицината. Могат да осъществяват научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията и др.

Специалисти по маркетинг на химическите продукти могат да проектират и прилагат маркетингови стратегии в областта на битовата химия, хранителната химия, строителната химия, фармацевтиката, медицинската козметика с цел навлизане на пазара на нови материали и продукти, стабилизиране и разширяване на пазарни позиции на съществуващи продукти, както и да осъществяват всички други маркетингови дейности в сферата на химическите продукти.

Обучаващите се бакалаври по специалността „Химичен анализ и контрол на качеството“ се подготвят да бъдат изпълнители, контрольори или одитори в структури на държавни органи на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, оторизирани да извършват контролни функции, както и да осъществяват дейност в частни лабораторни комплекси за изпитване на химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, индустриални и други продукти.

Химическият факултет подготвя кадри с професионална квалификация учител по химия и учител по английски език. Дипломираните специалисти могат да се реализират като учители по химия и английски език в държавните и частни училища в страната, могат да бъдат ръководители на специализирани школи, кръжоци към регионални, национални и европейски образователни структури, както и неправителствени организации, работещи с деца. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява възможност за работа и в регионални инспекторати по образованието в структурите на Министерството на образованието и науката.

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ КЪРДЖАЛИ – бакалавърски програми

ФИЛИАЛ СМОЛЯН – бакалавърски програми

КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

През предстоящата 2020/21 академична учебна година кандидатстването за почти всички специалности, с малки изключения, е възможно само с оценки от ДЗИ, без полагане на конкурсен изпит. За специалност „Право“ също се влиза с оценки от ДЗИ. Начинът на балообразуване и настъпилите промени е подробно описан и публикуван на университетския сайт.

СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРИ КОИТО ОЦЕНКАТА ОТ ДЗИ ЗАМЕНЯ ОЦЕНКАТА ОТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ

Кандидатстудентски изпити от редовната сесия в Пловдивския университет ще се проведат присъствено от 28 юни до 2 юли – ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ . Създадена е необходимата организация за провеждането им при спазване на всички противоепидемични мерки.

Осигурени са всички възможни начини за подаване на документи (онлайн, на място в ПУ и в бюрата на ЦКПИ и НАПС).

1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. България №236.

– от 12 юни до 24 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити

– от 12 юни до 1 юли 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ

2. Онлайн след регистрация в сайта на университета: – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА от 8 до 22 юни 2020 г.

3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС

– от 12 юни до 22 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити

– от 12 юни до 30 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ

Препоръчително е кандидатстващите само с оценки от ДЗИ, които завършват средно образование през 2020 г. и желаят да подадат документи на място (в ПУ или в бюрата по градовете), да го направят след получаване на дипломата си за средно образование.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Надя Панкова Използването на дезинфектанти по време на коронаистерията е намалило с 50% проявите на други заразни болести извън COVID-19. Това обяви вчера доц. д-р Ангел Кунчев на първия уебинар, организиран по темата коронавирус съвместно с Националната пациентска организация и БЧК. "Докато няма лекарство или ваксина

С маска от собствената си кола излиза бившата депутатка от НДСВ Антония Първанова, видя зоркото око на "България Днес". За да свърши свои делови ангажименти, тя залага на лятна визия. Въпреки критиките, които имаше към мерките заради вируса, Първанова стриктно ги спазва. СНИМКИ: "България

Нищожен шанс да си събере глобите от близо 40 млн. лева заради аферата с "Мини Бобов дол" има държавата, показа проверка на "България Днес". С решение на спецализирания наказателен съд огромните санкции трябва да се платят от бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчеров и ексшефа на държавните мини Пламен Евтимов