Депутати предлагат осветляване на донорите на НПО-тата от страни извън ЕС

https://www.24chasa.bg/novini/article/8765806 www.24chasa.bg

Предвижда се и създаване на задължение за деклариране на средства на председателите и членовете на органите за управление на юридическите лица с нестопанска цел по аналогия с лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ

Пълно осветляванe на финансирането от страни извън Европейския съюз за неправителствените организации предлагат депутати от Обединени патриоти с внесени в Народното събрание идеи за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

„В действащото българско законодателство, за разлика от другите европейски страни, липсва правна уредба, въз основа на която да се постигне прозрачност относно източника на средствата на финансиране на юридическите лица с нестопанска цел и тяхното предназначение. Поради това предлагаме създаването на специален регистър към Министерството на финансите, в който да се отразяват всички източници на средства за финансиране на дейността на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и тези в частна полза в размер над 1 000 лв., когато източниците на финансиране са от чужда държава или от чуждестранно физическо или юридическо лице, с изключение на получените от Европейския съюз средства, с цел постигане на прозрачност относно финансирането им. Предложението това правомощие да се възложи на Министерството на финансите, а не на Агенцията за вписванията, е свързано с възможността контролът за изпълнение на това задължение, както и относно цялостната дейност на юридическите лица с нестопанска цел, получили финансиране от чужбина, да се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция по реда, предвиден в Закона за държавната финансова инспекция“, пише в мотивите към предложението.

Законопроектът предлага промяна и в частта относно Съвета за развитие на гражданското общество, както и нова правна уредба относно деклариране и контрол на източниците и средствата за осъществяване на дейността на юридическите лица с нестопанска цел, получени от чужда държава или от чуждестранно физическо или юридическо лице, с изключение на средства, получени от Европейския съюз, с цел постигане на прозрачност на финансирането им. Тези предложения са продължение на тезата, която народните представители от ВМРО изразиха още в обсъждането при създаването на уредбата през 2016 г.

Необходимостта от тези промени е предизвикана от няколко основни причини.

На първо място действащата уредба съдържа неясноти относно статута на този Съвет. От една страна той е структура към Министерски съвет, която би следвало да има само консултативни функции по подпомагане на държавната политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създаването на условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Като такъв Съветът е определен и в правилника за организацията на дейността му. В същото време законът му възлага осъществяване на дейности, които не са съответни на статута му на консултативен орган. Според чл. 4, ал. 4 от Закона Съветът:

- координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;

- предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;

- събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;

- определя приоритетите за финансова подкрепа и приема правилата и процедурите, както и разпределя средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На следващо място анализът на правомощията на Съвета показва, че той има сериозни такива по разпределение и контрол на финансовите средства, които държавата предоставя на неправителствените организации за „проекти с обществено значение“ (това е законовият термин). Закон за юридическите лица с нестопанска цел не дава определение кои проекти следва да се определят като такива с обществено значение. Не е предвидено и Съветът да приеме условията, на които да отговоря един проект, за да се определи като такъв. Но напълно е ясно, защото е записано в чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, че финансирането на тези проекти ще е ежегодно от държавния бюджет.

Така преценката дали един проект е с обществено значение или не, ще се осъществява от Съвета по целесъобразност — предмет на проекта и кой ще го изпълнява. Тъй като председателят на Съвета - ресорният вицепремиер е със съвещателен глас (чл. 4, ал. 3, изр. последно от Закона), това означава, че решенията ще се взимат само от представителите на неправителствените организации в този съвет. Но въз основа на това решение ще се разпределят публични финанси.

„На следващо място действащата уредба предвижда правомощие за Съвета да събере информация от органите на централната и на местните власти за предоставените от тях бюджетни средства за юридически лица с нестопанска цел за предходната година и да анализира ефективността на тази дейност. Така в Съвета ще се концентрира информацията кои държавни структури на кои неправителствени организации са предоставили подпомагане и за какви дейности. Тази информация вероятно ще е нужна на Съвета за формулира приоритетите за следващото финансиране и въз основа на тях да извърши финансирането. Но не става ясно по какви критерии ще се подреждат тези приоритети“, пише в мотивите на вносителите.

Депутатите намират още, че уредбата в частта относно разпределението на финансирането съдържа вътрешно противоречие. В чл. 4, ал. 3, т. 7 е предвидена дейността по разпределение на финансирането като дейност на Съвета. В същото време в чл. 4, ал. 8 е предвидено Съвета да предлага на Министерски съвет да разпределя финансирането, като предложението ще се основава на критерии, условия, правила и процедури, приети от самия Съвет. Така на практика решението на Съвета предопределя решението на Министерски съвет, което дава и основание за извода, че дейността по разпределението ще я осъществява всъщност Съвета. Неясно е и за какво финансиране ще е компетентен този Съвет - за разпределение на средствата, които сега се разпределят от министерствата или за допълнително целево финансиране на проекти с обществено значение.

През преходните и заключителни разпоредби вносителите на законопроекта целят и промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като идеята е да се предвиди създаване на задължение за деклариране на председателите и членовете на органите за управление на юридическите лица с нестопанска цел по аналогия с лицата, заемащи висши публични длъжности.

Задължението възниква, когато през предходната календарна година юридическото лице с нестопанска цел и получило финансиране от чужда държава или чуждестранни физически или юридически лица, с изключение на средства, получени от Европейския съюз. По този начин се осигурява допълнителен контрол върху средствата, които се управляват публично, но и в лично качество от ръководителите на неправителствените организации.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Звездата на "Комиците" Васил Драганов не може да си почине и на плажа, видяха топпапараците на "България Днес". Дори на пясъка на Корал със семейството си комикът не успя да се отърве от фенове, след като вместо релакс с бира в ръка Драганов се наложи да прави селфита с малчугани и почитатели с телефон в ръка

Рапърът Кристо не е пропял канцонети, но все пак мина на италианско, видяха топпапараците на "България Днес". Звездата, който е по-прочут с гаджетата си с еднакви имена, отколкото с парчетата си, седна на чиния спагети в столицата с другар. Че не е захвърлил рапа в името на операта и канцонетите, Кристо демонстрира в типичния си стил на обличане

Кой като нея! Антония Петрова пори южните морета с яхта и семейство! "Семейство Батинкови плаваме и ветроходстваме по архипелаг Спорадите! Стартирахме от Волос, през всички интересни точки в континенталната част на юг, до островите Скопелос, Скиатос, Алонисос, Скирос и още много необитаеми острови, до които може да се стигне само с яхта