Вижте какво решава правителството утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/8809654 www.24chasa.bg

Правителството ще проведе редовното си заседание присъствено, в сградата на Министерския съвет, в сряда, 15 юли, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ЗА 2020 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ „ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2030 Г.".

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ ХАРАКТЕРА НА ТЯХНА­ТА ДЕЙНОСТ - ПРЕДИМНО ТЪРГОВСКА ИЛИ ПРЕДИМНО ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ПОЛИТИКИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ТЕРЗИЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАТЯНА СЪРБИНСКА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПЛАВАНЕ ПО РЕКА ДУНАВ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 502 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАС­ТИТЕ НА ПОЛИТИКИ/ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГ­РАМИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЪР­ВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ, НА МИНИСТЕРСТВАТА, НА ДЪРЖАВНИТЕ АГЕНЦИИ И НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТАТУТ „УЧАСТНИК" В КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И НА СТАТУТ „ГОСТ" В КОМИТЕТА ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ЧАСТНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНО­МИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 196 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2007 - 2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г„ НА СПИСЪК С ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 И НА СПИСЪК С ПРОГ­РАМИ И ВОДЕЩИ ВЕДОМСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО ИМ.

Внася: заместник министър-председателят

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 335 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. ПО ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА И ПРОГРАМИ.

Внася: заместник министър-председателят

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „НОВ СЕЛСКОСТО­ПАНСКИ НАДЛЕЗ ПРИ ГАРА КАЗИЧЕНЕ НА КМ 14+814.68 ПО ПЪТ I И КМ 14+813.04 ПО ПЪТ 2 ЗА ОБЕКТ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ", ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК „СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН" ПО ПРОЕКТ „МО­ДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „АГЕНЦИЯ ДИП­ЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА" ЕООД - СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОС­КА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛ­НА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПАВ­ЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на културата

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БЕ­ЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на културата

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБ­ЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТО­ДИЙ".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕ­НА НА 9 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИН­ДУСТРИЯ), ПРОВЕДЕНА НА 12 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА, ПРОВЕДЕНА НА 15 ЮНИ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНА НА 23 ЮНИ 2020 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ИНСТИТУТ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА АДМИНИС­ТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ (СИФАМ) ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (УАФ) ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУ­МЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ И ФРАНКОФОНСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕ­НИЕ (ФИАУ) ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (УАФ), ПОДПИСАНО В ПАРИЖ НА 24 ЮЛИ 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА РЕЗЕРВАТА, НАПРАВЕНА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 31 ОТ КОН­ВЕНЦИЯТА ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО, ПРИЕТА В НЮ ЙОРК НА 28 СЕПТЕМВРИ 1954 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТРУК­ТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, ПРИЕТА С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГ­ЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/E0 НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВА­НЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на икономиката

Уважаеми колеги,

Влизането на репортери, оператори и фоторепортери в сградата на Министерския съвет ще става между 9,30 ч. и 10,45 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация за МС.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Кой като нея! Антония Петрова пори южните морета с яхта и семейство! "Семейство Батинкови плаваме и ветроходстваме по архипелаг Спорадите! Стартирахме от Волос, през всички интересни точки в континенталната част на юг, до островите Скопелос, Скиатос, Алонисос, Скирос и още много необитаеми острови, до които може да се стигне само с яхта

Под наем е обявена луксозната резиденция на Евелин Банев-Брендо, показа проверка на "България Днес". Две години след мистериозното изчезване на осъдения в три държави "кокаинов крал" ултраскъпата му къща си търси нови обитатели, става ясно от обява в близка до него агенция за недвижими имоти. Исканата цена за наем е умопомрачителните 6000 евро (12

Надя Панкова Използването на дезинфектанти по време на коронаистерията е намалило с 50% проявите на други заразни болести извън COVID-19. Това обяви вчера доц. д-р Ангел Кунчев на първия уебинар, организиран по темата коронавирус съвместно с Националната пациентска организация и БЧК. "Докато няма лекарство или ваксина