Въпреки кризата бюджетното салдо е положително - 1,6 млрд. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/8868247 www.24chasa.bg
СНИМКА: Министерство на финансите

Въпреки кризата, породена от пандемията от COVID-19, бюджетното салдо на страната остава положително и е в размер на 1,612,7 млрд. лв. към края на юни, сочат данни на Министерството на финансите. 

То се  формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1,099,2 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 513,5 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията  към юни 2020 г. са в размер на 21,430,8 млрд. лв. или 48,3 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 855,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1,274, 1 млрд. лв. (6,0 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419,1 млн. лв. (36,4 %), сравнени с края на юни 2019 година. Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. възлизат на 19,818,1 млрд. лв., което е 41,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19,062,5 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други.

Размерът на фискалния резерв е 9,89 млрд. лв., в т.ч 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Прогнозните данни за юли предвиждат леко повишаване на бюджета - до 1,726,1 млрд. лв. (1,5 % от прогнозния БВП).

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 25,233,1 млрд. лв. (56,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юли 2020 г. се свиват с 1,122 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лева. Намаленията отново са заради COVID - кризата.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2020 г. са в размер на 23,507 млрд. лв., което е 49,1 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юли 2019 г. бяха в размер на 22,756,3 млрд. лева.