Вижте какво решава Министерският съвет утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/9114055 www.24chasa.bg
Министерския съвет

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание.

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА­ТА СТАБИЛНОСТ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на околната среда и водите

министърът на икономиката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ИЛИЕВ СРЕЩУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ”, ЖАЛБА № 7743/10 ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

4. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРАНСАКЦИЯТА ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗА­НИТЕ С ТРАНСАКЦИЯТА МАНДАТНО ПИСМО С БАНКИТЕ-МЕНИДЖЪРИ, ДО­ГОВОР ЗА ПОДПИСКА, ПИСМА ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ПРАВНИЯ КОНСУЛТАНТ И ПИСМО ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ХИДРОМОНТАЖ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 9+925,22 ПО ПЪТ 1 И КМ 9+923,55 ПО ПЪТ 2 И ЖП МОСТ НА КМ 9+987,04 ПО ПЪТ 1 И НА КМ 9+985,98 ПО ПЪТ 2 НАД РЕКА ИСКЪР В ЖП УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН” ОТ ПРОЕКТ „МОДЕР­НИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТ­НИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪ­ЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ; УЧАСТЪК ИХТИ­МАН - СЕПТЕМВРИ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕСТРИМО, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ” ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА­ВАТА.

Внася: министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО ТУРИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБ­ЛИКА АЛБАНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВА­НИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРА­ЗОВАНИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В ОСНАБРЮК.

Внася: министърът на образованието и науката

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБО­ТИ/ТЪРГОВИЯ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 20 И 21 СЕПТЕМ­ВРИ В БЕРЛИН.

Внася: министърът на икономиката

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОН­ЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДРЪМСКИ ВРЪХ”, ОБЩИНА ДРАГОМАН, СО­ФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 23 НОЕМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЛЕНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАВАРНА”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕС­КИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието