Бюджетът на плюс с 871 млн. лв. до септември, за октомври се очаква дефицит от 253,4 млн.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9173516 www.24chasa.bg

Бюджетното салдо към 30 септември е положително с 871,4 млн. лв., съобщиха от министерството на финансите. Приходите по националния бюджет превишават разходите с 484,9 млн. лв., а останалите 386,5 млн. лева. са по линия на европейските средства.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители приходите, помощите и даренията към септември 2020 г. са в размер на 32,415 млрд. лв. или 73% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално с 383,5 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад със 750,3 млн. лв. (2,4 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 366,8 млн. лв. (21,0 %), сравнени с края на септември 2019 година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 25,990 млрд. лв., което представлява 74,4 % от планираните за годината данъчни приходи.
Разходите от бюджета към септември 2020 г. възлизат на 31,544 млрд. лв., което е 65,8% от годишните разчети. Те са близки по размер спрямо същия период на предходната година, като се отчита намаление основно в частта на капиталовите разходи. Размерът на фискалния резерв към 30.09.2020 г. е 13,53 млрд. лв.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към октомври 2020 г. се очаква да бъде положително в размер на 618 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП). На месечна база за октомври обаче се очаква дефицит в размер на 253,4 млн. лв. През месеца са извършени по-високи разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки, което заедно с традиционно по-високите разходи през есенно-зимния сезон се отразява в текущо превишение на разходите над приходите за октомври.