Виж решенията на Министерския съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/9407231 www.24chasa.bg
Министерски съвет Снимка: Велислав Николов

Правителството предлага проф. Ангел Димитров за Орден „Стара планина“

Министерският съвет предложи на Президента проф. Ангел Димитров да бъде награден с орден „Стара планина" без лента - първа степен, за заслугите му в развитието на отношенията на България с държави от Западните Балкани и приноса му за защитата на българските национални интереси.

Димитров е роден на 11 ноември 1945 г. в гр. София. Завършва магистратура по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1970 г., след което работи в БАН.

В периода 1992-1993 г. е генерален консул на България в Скопие. През 1994 г. става първият извънреден и пълномощен посланик на България в Република Македония, днешна Република Северна Македония, (1994-2001 г.). От 2012 г. до 2016 г. е извънреден и пълномощен посланик в Република Сърбия.

От май 2018 г. е съпредседател на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси на България и Република Северна Македония, сформирана в съответствие с подписания през 2017 г. Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и тогавашната Република Македония, понастоящем Република Северна Македония.
Приносът му за развитието на отношенията със страните от Западните Балкани и най-вече на двустранните отношения между Република България и Република Северна Македония, е безспорен и широко известен.

Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.

Българска работодателска асоциация иновативни технологии не беше призната за представителна организация на работодателите на национално равнище, поради това че не отговаря на изискванията, регламентирани в Кодекса на труда.

Правителството прие решение за увеличаване на капитала на Фонда на фондовете

Министерският съвет прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете) с парична вноска на стойност от 21 881 480 лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите.

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони" (ПРСР) 2007-2013 г., постъпил по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд в Министерството на финансите. Правителството постановява министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на МФ и по централния бюджет за 2021 г.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на индивидуални предприятия. Капитализирането ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от ЕСИФ, възложени за управление на Фонда. Това от своя страна ще позволи на Фонда на фондовете да участва в национални и европейски стратегически инициативи с цел засилване на ефекта от прилагане на финансовите инструменти посредством комбиниране и допълване.

Определено е ново възнаграждение на изпълнителния директор на НАП

Със свое решение правителството увеличи основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Галя Димитрова, считано от 01.01.2021 г. Увеличението е свързано с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации за 2021 г. При формиране на основната месечна заплата е отчетен водещият принос на изпълнителния директор на приходната администрация за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2020 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги. Взет е предвид и фактът, че с промените в Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите са възложени допълнителни правомощия и отговорности по прилагането на закона, свързани с осъществяване на държавен надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности.

Одобрено е изменение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020

Свободен ресурс в размер на 279 839 евро се пренасочва от Приоритетна ос 2 "Туризъм" към Приоритетна ос 1 "Околна среда" на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020. За целта Министерският съвет одобри изменение на програмата, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II. Това дава възможност за финансиране на допълнителни дейности по стратегическия проект "Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ (BLUE GROWTH COLLABs)", който подкрепя научни центрове в Бургас и Одрин за изследване и мониторинг на екологичното състояние на местните екосистеми и кореспондира с дългосрочната стратегия на ЕС за син растеж.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната. За Министерството на отбраната и Българската армия отпада необходимостта от ползването на два имота - частна държавна собственост, които оглед на досегашното им предназначение - складов район и застроен терен, могат да се използват за стопански цели. Единият имот се намира съответно в област Благоевград, община Кресна, с. Горна Брезница, м. „Воденицата", а другият – в област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Дебелец.

С друго решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата. Решението обхваща девет случая с влезли в сила съдебни решения и е по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество.

Виолета Сечкова ще е почетен консул на Република Корея в Пловдив

По предложение на правителството на Република Корея Министерският съвет даде съгласие Виолета Сечкова да бъде назначена за почетно консулско длъжностно лице на Република Корея в България със седалище гр. Пловдив и консулски окръг, обхващащ територията на област Пловдив. Виолета Сечкова е мениджър на "Синопойнт" ЕООД" - официален ритейлър на корейската компания „Самсунг". От 2017 г. Република Корея има назначени почетни консулски длъжностни лица в гр. Варна и в гр. Бургас.

Одобрени са Ноти за присъединяване на Канада и Люксембург и Техническо споразумение за принос на Република Корея към Съвместния център на НАТО - CCD CoE

Министерският съвет на Република България прие решение за одобряване на Ноти за присъединяване на Канада и Великото херцогство Люксембург и Техническо споразумение за принос на Република Корея към Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за кибер защита (NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence - CCD CoE) в Талин, Естония.

Присъединяването на горепосочените държави ще допринесе за по- ефективно изпълнение на функциите и задачите на CCD CoE, в т.ч. и на предоставяните услуги на CCD CoE към страните-членки в областта на разработването на доктрини, идентифициране на поуки от практиката, научноизследователска и развойна дейност, обучение и поддържане на експертен капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и способности за кибер отбрана. България е пълноправен член на CCD CoE от 18.06.2019 г.

Решението предвижда заместник-националният военен представител в Съюзното командване на НАТО по трансформациите в Норфолк, САЩ да бъде упълномощен да подпише за Министерство на отбраната Нoти за присъединяване на Канада и Великото херцогство Люксембург и Техническо споразумение за принос на Република Корея към CCD CoE, като същите ще влязат в сила от датата на тяхното подписване, без последващо утвърждаване.

Одобрени са резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри също резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство, проведено на 15 и 16 декември 2020 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. По предложението за възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. България ще има право да извършва улов на калкан на стойност 75 тона годишно за период от три години (2020 - 2022 г.). В областта на рибарството Хърватия представи съвместен документ, подкрепен и от България, относно необходимостта от прилагането на специфичните мерки, за подкрепа на сектора в контекста на COVID-19 и след края на 2020 г. Постигнато бе политическо споразумение по трите предложения за регламенти относно риболовните възможности в Атлантическия океан и Северно море, възможностите за риболов на някои дълбоководни запаси, както и възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море.
В областта на селското стопанство министрите одобриха Заключенията на Съвета за валиден в целия ЕС етикет във връзка с хуманното отношение към животните. Те призоваха ЕК да представи предложение за хармонизиран етикет върху храни, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение към животните, по-високи от тези, заложени в законодателството на ЕС. Също така министрите обсъдиха проекта на Заключения относно етикетирането за хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, профилите на хранителните съставки и етикетирането на произход. С подкрепата на 23 държави членки, проектът беше одобрен

Правителството одобри също резултатите от неформалната видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, част „Култура и аудиовизия“, която се проведе на 1 декември 2020 г. В дневния ред на заседанието Германското председателство бе предвидило ориентационен дебат на тема: Подготовка за бъдещето - Възстановяване на културния и медиен сектор от пандемията COVID-19.
В рамките на заседанието Председателството, държавите членки и Комисарите подчертаха важността на културата в социален план, вкл. и за демокрацията. В контекста на пандемията COVID- 19 и последиците от нея, беше подчертано негативното въздействие за културния и творчески сектор. Изтъкната беше необходимостта от подкрепа за културния и аудиовизуален сектор, за да могат да се изправят отново на крака като се търсят възможности както в Програмата „Творческа Европа", така и в останалите финансови инструменти на ЕС (напр. Хоризонт, InvestEU).

В рамките на видеоконференцията министърът на културата Боил Банов отбеляза разработените спешни мерки в тясно сътрудничество със сектора, които ефективно спомогнаха за смекчаване на последиците в краткосрочен план. Министърът изтъкна, че и в момента се работи активно по изработването на подход и мерки за възстановяване на сектора в дългосрочна перспектива, в рамката на Плана за възстановяване и устойчивост.

Откриват се процедури за възлагане на концесия за четири морски плажа

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Веселие“ в община Созопол, както и за морските плажове „Къмпинг-юг“ в община Царево, „Атанасовска коса“ – част 1 в община Бургас, „Кранево-север“ в община Балчик. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж „Веселие“ е 21 677.04 лева без ДДС, за „Къмпинг-юг“ - 64 263.91 лева без ДДС, за „Атанасовска коса“ – 1 част - 35 286.85 лева без ДДС и за „Кранево-север“ - 39 537.09 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Целта е морските плажове да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

МОН ще финансира обучения на преподаватели и нови учебни програми за студентите, които се подготвят за учители

Нова Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" ще подпомогне квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите. По програмата ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и обучения по приоритетни теми за системата на предучилищното и училищното образование, в т. ч. компетенгностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование. Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко обучение ще се издава сертификат, въз основа на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и - където е приложимо - интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. „хибридни специалности“).

Чрез изпълнение на дейностите по програмата се цели също да се насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове. По програмата ще се финансира изработването на наръчник, видео презентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите учители. Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на студентите. Общият бюджет на програмата възлиза на 2 млн. лв. за следващите 2 години.

Одобрен е докладът за изпълнението към края на 2020 година на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2020 година.
От общо 186 мерки в Плана за 2020 година са изпълнени 129 мерки. Неизпълнените мерки са 57. От неизпълнените мерки 7 са заложени в Плана за 2020 г. със срокове за изпълнение през 2021 г. Те се прехвърлят в Плана за 2021 г. със сроковете, заложени в Плана за 2020 г. Процентът неизпълнени в срок мерки е 26,9 %. Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на COVID-19, но ведомствата трябва да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради опасността от стартиране на нови процедури за нарушение.

49 от неизпълнените в срок мерки се прехвърлят в Плана за действие за 2021 г. със срок за изпълнение до края на месец януари. За една мярка е отпаднала необходимостта от изпълнение.

От неизпълнените мерки 21 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени директивите на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2020 г. В приложението фигурират 15 директиви, като на 7 от тях срокът за въвеждане е бил 31 май 2020 г. В рамките на последните три месеца е въведена само 1 директива, чийто срок бе до 30 ноември 2020 г., но приетата национална мярка беше след крайната дата, на която службите на Европейската комисия взимаха предвид направени нотификации чрез системата за Национални изпълнителни мерки (10 декември 2020 г.). Съответно националният дефицит на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар в последното издание на т.нар. Табло на Вътрешния пазар е 16 невъведени директиви от общо 1027 или 1.6 %.
Министерският съвет одобри също така на План за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Проектът на План за действие за 2021 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и 56 мерки от Плана за 2020 година. Планът съдържа общо 290 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 89 заседания на Съвета на Европейския съюз.
В проекта на План за действие за 2021 г. са включени 201 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2021 г. и до края на м. април 2022 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 34 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 35 процедури за нарушение.

През 2021 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

Определени са представителите в групата на независимите учени в Икономическия и социален съвет

Правителството определи Офелия Кънева и Лалко Дулевски за членове на Икономическия и социален съвет (ИСС). Включването им в консултативния орган е по предложение на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

Офелия Кънева и Лалко Дулевски ще се включат в групата на независимите учени - специалисти в областта на икономическата и социалната политика. Двамата имат необходимото образование, научни степени и звания, както и богат професионален опит в сферата на икономическата и социалната политика.

Участието им в ИСС ще осигури представителност на академичните среди в организацията. Чрез включването на независимите учени ще се повиши експертността на ИСС и ще се постигне научна обоснованост на изразяваните от него становища по ключови теми от дневния ред на обществото.

България се присъединява към Партньорството за поддръжка на хеликоптери към Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване

Министерският съвет прие решение за присъединяване на Република България към Партньорството за поддръжка на хеликоптери, към Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване с цел осигуряване на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar” и двигатели „MAKILA 1 Al” от състава на Военновъздушните сили (ВВС) на Република България.

Сигурността на страната, изисква поддържането и развитието на способности на транспортна вертолетна ескадрила, като част от способностите на ВВС, за изпълнение на широк спектър от задачи както в национален формат, в т.ч. транспортиране на личен състав и товари, аварийно-спасително осигуряване, пожарогасене, авиомедицинска евакуация, задачи за нуждите на други министерства и ведомства, така и от участието им в изпълнението на поетите към НАТО ангажименти.
С осигуряването на летателната годност и поддръжката на вертолети AS 532 AL “Cougar” и двигатели „MAKILA 1 Al” се цели възстановяване на техническото състояние и необходимите способности за изпълнение националните и съюзни ангажименти. С интегрирането на нови системи и обучение на инженерно-техническия и летателен състав ще се постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

Бригаден генерал Борислав Сертов е предложен за освобождаване от длъжността „Директор на служба „Военна полиция“

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Борислав Сертов от длъжността „Директор на служба „Военна полиция“.

Правителството одобри уведомления на България за сътрудничеството по наказателни дела и борбата с престъпността по Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга

Министерският съвет одобри уведомления на Република България по Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, по трета част „Правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси“.

Предвид започналото на 1 януари 2021 г. предварително прилагане на Споразумението, до 15 януари държавите членки на Европейския съюз следва да предоставят уведомления в областите на съдебно сътрудничество по наказателни дела и обмен на резервационни данни на Съвета и Комисията с оглед уведомяване от страна на Съюза на Обединеното кралство относно избора, направен от държавите членки за целите на прилагане на Споразумението до 31 януари тази година.
С предоставянето на съответните уведомления се внася яснота между държавите членки на ЕС и Обединеното кралство относно компетентните и централни органи при разглеждането на заповедите за арест на издирвани лица, обмен на информация за съдебния статус на гражданите на Съюза и Обединеното кралство и резервационните данни на пътуващите по въздух. Отчитайки постигнатите договорености по време на преговорите, Споразумението позволява да се запази постигнатото високо равнище на сътрудничество и доверие между съдебните и полицейски органи на държавите членки и тези на Обединеното кралство.

Одобрена е позицията на страната за неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите - членки на ЕС, който ще се проведе на 19 януари 2021 г.

По време на срещата ще бъде представена работната програма на Португалското председателство на Съвета на ЕС. Участниците ще обменят мнения по Плана за действие за справяне с необслужваните кредити и ще дискутират прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Очаква се в рамките на Европейския семестър за 2021 г. министрите да одобрят проектите на заключения на Съвета по Доклада по Механизма за предупреждение за 2021 г. и Препоръка на Съвета на ЕС относно икономическата политика на еврозоната.

Правителството одобри 2118 718 лева по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Правителството отпусна 2 118 718 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 - 2022 година. Това са първите средства, които се отпускат за стартирали проекти за разширение и реконструкция на училища и за строеж на нова детска градина.
Към СУ "Йордан Йовков" в село Рибново, община Гърмен, се изгражда нов корпус за спортни дейности. В село Гълъбец на община Поморие и във Велинград се строят детски градини, в община Раковски - училищна сграда, а в Стара Загора се реконструира съществуващата сграда на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи и се изгражда нова многофункционална сграда с общежитие за същото училище.

Общо 136 проекта за нови сгради на детски градини и ясли, училища и професионални гимназии и разширение и реконструкция на съществуващи бяха одобрени миналата година, след като правителството одобри програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева. Целта е да бъде намален недостига на места в детските ясли, градини и училища. Така ще се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст и ще има условия за преминаване на едносменен режим.

Одобрен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител на Законопроекта в Министерския съвет е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Основните цели на Законопроекта са Законът за концесиите да се приведе в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство, както и прецизирането му с цел улесняване на правоприлагането.

В резултат от прилагането на законопроекта се очакват следните основни резултати:

Изпълнени ангажименти на България за привеждане на ЗК в пълно съответствие с европейското законодателство, вследствие на прецизирането и/или допълването на отделни негови разпоредби за осигуряване на пълното им съответствие с Директивата за концесиите, и въвеждането на изискванията на Директива 2014/55/ЕС;

Повишена ефективност при възлагането на концесии, вследствие на улесняването на правоприлагането чрез прецизиране на някои понятия и изисквания;

Подобрена правна сигурност при възлагането и при изпълнението на концесиите, вследствие на привеждането на отделни разпоредби на ЗК в пълно, съответствие с европейското законодателство и прецизиране на някои понятия и изисквания на закона.

Одобрен е законопроект за изменение и допълнение на закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея.

Със законопроекта се допълва уредбата за взаимопомощ по наказателно- правни въпроси и се изпълнява поетия ангажимент от Република България като държава членка на Европейския съюз, участваща в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, да се даде възможност Европейската прокуратура, при упражняването на своите правомощия съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета, да се счита за съдебен орган за целите на отправянето на искания за взаимопомощ съгласно Конвенцията и протоколите към нея, както и за целите на предоставяне, по искане на друга договаряща страна в съответствие с Конвенцията и протоколите към нея, на информация или доказателства, които Европейската прокуратура вече е придобила или може да придобие след започването на разследване в област от нейната компетентност.

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗИД на ЗППК). С цел пълното транспониране на Директивата на Европейския парламент за признаването на професионалните квалификации Министерството на образованието и науката разработи проект за изменения и допълнения на сега действащия Закон.

Промените се отнасят до разпоредби, свързани със свободното предоставяне на услуги, свободата на установяване, общата система за признаване и автоматичното признаване на секторни професии.
В законопроекта се въвеждат и разпоредбите на новата Директива за пропорционалността. Тя определя правила за извършване на оценка за пропорционалност, която ще се извършва от държавите членки на Европейския съюз преди приемането на ново регулиране на професии или изменение на съществуващото. Директивата има за цел да предотврати прекомерните ограничения за достъпа до или извършването на професионални дейности и да гарантира прозрачността и правилното функциониране на вътрешния пазар.

Държавата ще заплаща таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за стаж и работно място

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това предвижда одобрена от правителството Наредба, която урежда условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите.
Ежегодно министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение.

Министерският съвет, по предложение на министрите чрез министъра на образованието и науката, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъдат посочвани и специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по- малко от средната основна заплата в предприятието.
Наредбата се приема в изпълнение на одобрените промени в Закона за висшето образование, като основна цел е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Одобрени са промени в условията и реда за командироване на работници в ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна - членка на ЕС, държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария. Измененията привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2018/957/ЕС.

С направените промени се гарантира, че командированите и изпратените работници и служители ползват еднакви права по отношение на условията на труд, на каквито са регламентирани за местните работници и служители. За командированите работници и служителите ще е гарантирано правото на основно и допълнителни трудови възнаграждения, в които се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава.
Дългосрочно командированите работници и служители ще имат гаранция, че трудовите им права, ще са съпоставими с тези на местните работници след 12-я месец от започването на командироването. Осигурява се закрила на правата на работника или служителя при недействително командироване.

Работодателите ще имат сигурност при прилагането и спазването на трудовото законодателство в областта на командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Наличието на ясна регламентация ще е предпоставка за избягване на нарушения на трудовото законодателство.

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на Антидопинговия център

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център. Промените са съобразени с последните изменения в Закона за физическото възпитание и спорта, обн., ДВ, бр. 96 от 2020 г. и новата Наредба за антидопинговата дейност, която влиза в сила на 1 януари 2021 г.

Статутът на Антидопинговия център е съобразен с изменението на чл. 91, ал. 1 от ЗФВС, а именно: „Центърът е национална антидопингова организация - специализиран орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба на допинг в спорта. Той е независим в оперативните си решения и действия.“

Отразено е изменението в допълнителните разпоредби на ЗФВС, а именно - замяната на „Списъка на забранените субстанции и методи“ със „Забранителен списък“. Допълнени са функциите на Антидопинговия център - създаване и управление на Регистър за отборните местонахождения и Вторичен регистър на спортистите за тестване. Прецизирана е дейността на Направление „Антидопингови програми“ в Антидопинговия център, като за целта е предвидено изменение на чл. 15 и чл. 16 от ПУДАЦ.

Останалата част от предложените изменения в §§2, 3, 6, 7 и 12 от проекта на ПМС са свързани с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г. Параграф 11, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. предвижда, че „Считано от 1 януари 2021 г. функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и всички права и задължения на Антидопинговия център към министъра на младежта и спорта, свързани с Лабораторията за допингов контрол, преминават към Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Осигурени са още 40 млн. лв. от ОПРЧР 2014-2020 за компенсации за запазване на заетостта в туризма и транспорта

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 1,76 % над определения бюджет на оперативната програма с цел осигуряване на допълнителни средства за финансиране на мерките за борба с последиците от коронавируса.

По този начин ще се осигури допълнителен финансов ресурс от 40 млн. лв. Той ще бъде насочен към процедура “Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" с конкретен бенефициент Агенция по заетостта, по която работодатели, самоосигуряващи се и общински предприятия от хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма могат да получат компенсации за запазване на заетостта на своите служители в размер на 290 лв. месечно.

С допълнителните 40 млн. лв. ще могат да бъдат обезпечени заявките на работодателите и самоосигуряващите се за получаване на тези средства, а периодът за приемане на заявления за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до 31.03.2021 година.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините Гоце Делчев и Хаджидимово за 2021 г.

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините Гоце Делчев и Хаджидимово за 2021 г. в размер на 2,4 млн. лева.

Средства в размер на 1,8 млн. лв. ще бъдат разходвани за закупуване на медицинска апаратура - графичен рентген, компютърен томограф, ехограф, цифров мамограф, както и за ремонт на помещенията, предвидени за инсталиране на новата апаратура, което ще осигури адекватна медицинска услуга за нуждаещите се пациенти от четирите общини, обслужвани от МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД - гр. Гоце Делчев.
Средства в размер на 600 хил. лв. ще бъдат разходвани за ремонт и благоустрояване на централна улица „Климент Охридски“ в град Хаджидимово.

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 година.

Одобрени са промени в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Правителството одобри десето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). С него се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по Програмата, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Основният акцент е осигуряване на ресурс за договаряне на заявления по вече стартирали приеми и процедури, както и стартиране на нови мерки от Програмата.
С част от прехвърлените средства в размер на 42 млн. евро ще бъде обявен прием на проектни предложения по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване".

Предвиждат се и промени в текстовете на площните мерки от Програмата, свързани с агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000 и хуманно отношение към животните. Целта е да се актуализират нивата на подпомагане, като се прецизира насочването на помощта към земеделските стопани, получаващи средства по тях.
С изменението на Програмата се разширява обхвата на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000" и Рамковата директива за водите" във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Изменя се Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА „ВКВПД"/, приет с ПМС № 132 от 27.05.2016 г. С постановлението се правят минимални промени, водещи до промяна в числеността на съответните дирекции /в рамките на утвърдената обща численост в ИА „ВКВПД"/ и частични промени в начина на организация на административните звена в специализираната администрация на ИА „ВКВПД", а именно - Главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове" /ГД „ВПДВК"/. Най-съществените промени са свързани с:

1. Назначаване на втори финансов контрольор в рамките на същата обща численост на ИА „ВКВПД", като е реализирана налична свободна щатна бройка от Дирекция „Финанси". В тази връзка, числеността на дирекция „Финанси" е намалена от 31 на 30 щатни бройки.

2. Преминаване на служител от специализираната администрация, осъществяващ правното осигуряване на териториален отдел, към общата администрация, в която са назначени всички служители, реализиращи дейността по правно обслужване и процесуално представителство. Промяната, която се прави в структурата на ГД „ВПДВК", се отразява на общата численост на дирекцията в минимална степен като 1 щ.бр. преминава в общата администрация - Дирекция „Аминистративно-правно обслужване и човешки ресурси" /АПОЧР/, отдел „Правно обслужване". Ето защо, щатната численост на Главната дирекция включва 271 щ.бр., а тази на Дирекция „АПОЧР"- 46 бр. Тази промяна е с цел уеднаквяване статута на служителите в отдел „Правно обслужване".

3. Частична промяна в структурата на ГД „ВПДВК", по отношение на субординационното управление и контрола на почивната дейност. Липсата на йерархична подчиненост и достатъчно контролни механизми при организацията на работата на териториалните отдели и по-специално в местата за настаняване, идентифицира нуждата от обособяването на териториалните отдели в териториални дирекции, преобразуването на секторите към тях- в отдели и обособяване на нови сектори с оглед спецификата на конкретното звено. Извършена по този начин, реорганизацията на териториалните звена ще доведе до повишаване на длъжностните нива не само на техните ръководители, като по този начин ще се повишат техните отговорности и механизми за контрол, но и на част от експертния състав, на който се разчита за цялостната организация на туристическия и социален отдих. Качественото предоставяне на туристически услуги изисква постигане на ефективен контрол, организация и координация на цялостната дейност в местата за настаняване. С промяната се цели да се постигне повишаване на ръководното длъжностно ниво и повишаване на ефективността в планирането, организирането, координирането и контролирането на дейностите в зоната на отговорност на съответната териториална дирекция и подчинените й структурни звена.
Част от служителите, заети във военните клубове, както и служители, натоварени с функциите да организират работата на местата за настаняване, изпълняват експертни длъжности със спомагателни функции - ниво главен специалист. С оглед изискваното по-високо ниво на експертиза, същите ще бъдат преназначени на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции. По този начин ще се повишат изискванията за компетентност и ще се постигне по- висока ефикасност на работата. Преобразуването на правоотношението от трудово в служебно ще се извърши при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) и ще обхване 20 щатни бройки. Това са длъжности, които се изпълняват по трудово правоотношение в ИА"ВКВПД", които осъществяват функции по: Разработване на експертни анализи и оценки на икономическите резултати от дейността на хотелите, почивните станции и военните клубове; Изготвяне на мотивирани предложения, свързани с повишаване качеството на предлаганите туристически услуги на база проучвания на туристическия пазар в страната; Администриране и управление на данни, свързани с хотелското настаняване, изискващи използването на специализиран софтуер; Проучване и обобщаване на различни практики, с цел внедряване на съвременни форми и методи на работа във военните клубове и местата за настаняване; Анализиране, наблюдения и проучвания на добрите търговски практики в хотелите и военните клубове с цел предлагане на конкретни решения за подобряване ефективността на работата.