Държавата плаща частна градина на 3600 деца - няма места в общински

https://www.24chasa.bg/novini/article/9431491 www.24chasa.bg
Красимир Вълчев

Родителите ще кандидатстват за помощ пред общината, кметът решава каква да е компенсацията

Родителите, за чиито деца няма място в държавни или общински детски градини, вече ще получават парична помощ от бюджета, за да си платят за частна.

Помощта ще се дава

от 3-годишна

възраст на

детето до

1-и клас

Това предвижда проект на нова наредба на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, публикуван за обществено обсъждане.

Всеки месец през 2021 г. помощ за детска градина трябва да получават около 3600 деца, показват разчетите на Вълчев. Размерът на помощта не може да е по-голям от средния месечен размер на средствата, които плаща държавата като субсидия за издръжката на дете в държавните и общинските детски градини и училища за съответната година. Издръжката на дете в яслена група годишно за 2021 г. е 1583 лв. Издръжката на дете на възраст от 2 до 4 години е 2887 лв. За децата на 5 и 6 години от подготвителните групи е 3097 лв. годишно.

Държавна помощ ще има и за родители, които плащат такса по договори за отглеждане и обучение с търговци или юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.

Родителите са длъжни да предоставят договор за обучение между родителя и детската градина, както и фактура за извършеното плащане,за да докажат разходите за обучението на детето си.

За всяка учебна година

до 15 октомври

ще подават

заявление

по образец

Общината прави проверка, а кметът със заповед определя размера на компенсацията или пък дава отказ.

“В отделни населени места в страната от години съществува проблем с недостатъчен брой на свободните места за прием на деца в детските градини. За решаването му бе приета Национална програма, финансирана със средства от държавния бюджет, съгласно която за периода 2020-2022 година са предвидени

210 млн. лв. за

изграждане,

пристрояване

и надстрояване

на детски

градини,

детски ясли и училища, от които минимум 50 на сто са предназначени за реализиране на дейностите в детските градини. С изпълнението на програмата в средносрочен аспект се очаква да бъде решен проблемът с недостига на места за прием”, се казва в доклада на министър Красимир Вълчев. Според него е важно родителите да бъдат подпомогнати при осигуряване на условия за ранно детско развитие, социализация и подготовка.

“Приемането на постановлението е в резултат на политиките на Министерството на образованието и науката, насочени към прилагане на принципите за равен достъп до качествено образование, за включване на всяко дете и на всеки ученик в образователната система и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование”, пише още министър Красимир Вълчев.

И келнери и готвачи станаха дефицитна специалност, държавата очаква криза

2,4 млн. лв. дадоха за нови детска градина и физкултурни салони в Благоевград

Келнерите и готвачите също са дефицитна специалност и държавата очаква криза с намирането на такива специалисти на пазара на труда.

Това стана ясно в сряда, след като правителството актуализира списъка на професиите с очакван недостиг на работна ръка.

9 нови специалности бяха добавени в списъка - “Металообработващи машини”, “Осигуряване на продуктова информация”, “Социална работа с деца в семейства с риск”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки”, “Спедиция, транспортна и складова логистика”, “Трайни насаждения”, “Производство на месо, месни продукти и риба” (професия “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”) и “Полиграфия”. На учениците, които се обучават в тези специалности, ще бъдат осигурявани стипендии за целия срок на обучението им, казаха от Министерския съвет.

В същото време обаче специалностите “Полиграфия”, “Металообработващи машини”, “Производство и преработка на мляко и млечни продукти” и “Трайни насаждения” бяха извадени от списъка на защитените. Причината - те се изучават в повече от четири училища на територията на страната, а това е критерият за поставянето на дадена специалност под защита.

В този списък обаче бяха добавени 17 нови специалности, сред които влизат социална работа с деца, български жестомимичен език, реставрация и пр.

Правителството отпусна и допълнителни 2 412 525 лв. за 2021 г. за подобряване на материалната база в образователни институции в област Благоевград.

С парите ще бъде извършено цялостно обновяване на сградата на една детска градина, ще бъдат изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност в две училища, а в други две училища ще бъдат изградени нови физкултурни салони.

Министерството на образованието и науката ще предостави 1,4 млн. лв. от необходимите средства, а останалите 1 млн. лв. ще бъдат осигурени от централния бюджет за 2021 г.