Строителство, IT, производство на машини и части - бизнес за малки и средни фирми (Графика)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9491232 www.24chasa.bg
Предвиденото саниране от стратегията за обновяване на жилищния фонд дава възможност за развитие на компаниите в строителството.

Държавата ще помага с финансиране и обучения

Малките и средните предприятия ще бъдат насърчавани от държавата да произвеждат машини, електрически компоненти, както и да се насочат към строителството в следващите 7 години. Подходящ бизнес са и високотехнологичните производства и услуги, където подкрепа ще има за повишаване на конкурентоспособността им и да постигнат устойчиво развитие.

Това предвижда националната стратегия за малки и средни предприятия до 2027 г., пусната за обществено обсъждане от Министерството на икономиката.

В нея се посочва, че

заради

развитието на

строителството

се появява

нова дейност,

подходяща за малкия и средния бизнес - архитектурни и инженерни дейности. Като двете се допълвали и развивали взаимно - новата дейност помагала за технологичното развитие и дигитализацията на строителството, по-високо качество на сградите, изграждането на екологични съоръжения.

Строителството като перспективен бизнес се обуславя и от стратегията за обновяване на жилищния фонд. С нея на фирмите в този бранш ще се отвори голям обем работа с предвиденото саниране в следващите години, което дава възможност за развитие на компаниите в строителството.

Стратегията определя регионална специализация в преработващата промишленост, където преобладават облекло, хранителни продукти, каучукови, пластмасови и метални изделия.

В София

акцентът е и върху

рециклирането

на отпадъци,

въпреки че една от целите на стратегията е да помогне малкият и средният бизнес да се насочи към кръговата икономика - тоест максимално използване на ресурсите с минимум отпадъци. В столицата са и повечето високотехнологични компании. (Къде какъв бизнес може да се развива - виж картата).

Фирмите, насочили се към бизнес с отпадъци, ще бъдат подкрепяни от държавата за достъп до пазари и разработване на продукти на биологична основа, използване на съвременните биотехнологии и генетичните ресурси, подобряване на ефективността и включването им в сектори, произвеждащи големи количества отпадъци. Фирмите ще се насърчават да сертифицират зелени продукти с екомаркировката на ЕС.

За да се насърчи предприемачеството като цяло в стратегията е предвидена подкрепа за акселератори и бизнес инкубатори, клъстери, производствени обединения. Ще се даде възможност

в училище

да се учи за

предприемач

като избираем предмет или като извънкласна дейност.

По-конкретно ще се наблегне на разпространението на високотехнологично, младежко, женско предприемачество и семеен бизнес чрез провеждане на семинари, обучения, както и чрез финансови инструменти като схеми за гарантиране на заеми, микрокредити и хибридни инструменти. Предвидено е и безвъзмездно финансиране в подкрепа на занаятчийството и предприемачеството в селските райони.

Стратегията предвижда разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал и автоматизирана система за изчисляването му, като фирмите с високи резултати ще бъдат подкрепени.

Специално внимание е обърнато на развитието на дигитализацията чрез модерни решения, системи за киберсигурност, съхранение на данни.

За въвеждането им, както и на технологии и модернизация и производството на нови продукти и услуги,

ще бъде

осигурено

безвъзмездно

финансиране

и инструменти като банкови кредити, лизинг, гаранционни схеми от ББР, Националния гаранционен фонд и други. Българската агенция за експортно застраховане ще предлага пред- и следекспортно финансиране. Достъпът на малките и средните предприятия до финансиране чрез Българската фондова борса ще бъде улеснен, например чрез ваучерна схема за подготовката им за емитиране на акции, както и поемането на разходи за консултант, инвестиционни посредници и др.

Ще има база данни за работодателите, които

могат да

участват в

дуални обучения

Постигналите успехи в тази област ще бъдат отличавани с годишни награди. Дуалната система ще си има и свой бранд. Специална образователна уеб платформа ще събира електронно съдържание за различни обучения.

Цялата информация ще бъде събрана в информационен портал за малките и средните предприятия. В него ще има платформа за връзка с източници на финансиране, публична администрация, технически експерти.

Стартъп виза и нов тип акционерно дружество за стартиращи фирми

Готвят законови промени, за да улеснят инвестициите

Чрез законодателни промени се предвижда създаване на нов тип улеснено акционерно дружество за стартиращи фирми, както и виза за пребиваване на граждани от трети страни, които искат да основат или да работят в стартъп. Това обясниха за “24 часа” от Министерството на икономиката.

Предложенията са на Българската стартъп асоциация (БЕСКО). Още през октомври председателят ѝ Натанаил Стефанов обясни в интервю за “24 часа”, че в момента повече компании започват като ООД поради липса на капитал. Това обаче пречи на инвеститори да се включват в компаниите.

Новият тип акционерно дружество ще даде повече независимост на управителните органи, ще позволи облекчено изменение на капитала и др. Законодателните предложения са готови и се очаква скоро да бъдат внесени.

Стратегията

предвижда и

различно

финансиране

за стартъпи

- рисков капитал, за растеж, насърчаване на инвестиции от бизнес ангели, специфични фондове и други.

Ще се улесни лицензирането на нови предприятия, а регулациите, свързани с трудова медицина, въвеждане на дигитално вписване на акции, ще бъдат подобрени. Нови продукти ще могат да се тестват в лаборатории, а държавата ще помага за регистрация на интелектуална собственост.

Бизнес средата ще се подобри за всички малки и средни предприятия чрез намаляване на административните процедури, времето и разходите за получаване на разрешително за строеж, регистриране на имот, особено на общинско ниво, присъединяване към електроразпределителната мрежа, прилагане на договорни клаузи. Ще се улесни участието им в обществени поръчки и кандидатстването им за европейско и национално финансиране.

Администрацията

ще въведе повече

дигитални услуги,

от които фирмите да се възползват. Също така звената за контакт с малките и средните фирми във всички министерства ще се обединят в една “Мрежа на МСП”. Предвидена е и система за единна входна точка за взаимодействие между Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и Българската фондова борса.

Според стратегията ще се инициират законодателни промени и за по-бързо закриване на предприятия, предотвратяване забавяния на плащания от държавата и бизнеса към бизнеса. Ще се насърчават алтернативни източници на финансиране (факторинг, форфетинг), както и наследяването и прехвърлянето на предприятията. Идеята е и да се променят обществените нагласи към страха от провал и предоставяне на втори шанс.