Валентин Златев: Давам банкова гаранция, че ще запазя Къщата с ягодите

https://www.24chasa.bg/novini/article/9519674 www.24chasa.bg
ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ

Готов съм да дам банкова гаранция, с която се ангажирам да не променям вида на Къщата с ягодите. Това се казва в изявление на бизнесмена Валентин Златев, който е собственик на емблематичната за София сграда. Становището на Златев е по повод информации, че къщата ще бъде демонтирана и изградена наново, като се запази оригиналния вид. Това обаче породи множество коментари в социалните мрежи, че постройката ще бъде разрушена, за да се превърне в офис или търговски център.

Златев казва, че това не е вярно и допълва: Винаги съм искал единствено да възстановя този прекрасен паметник в оригиналния му вид, за да може имотът още десетилетия да изпълнява функцията си на фамилна сграда.

Ето и цялото изявление на бизнесмена:

Къщата с ягодите
Къщата с ягодите

Собственик съм на жилищната сграда с адрес ул. „Сан Стефано“№6, известна като „Къщата с ягодите“, от 8 години. Сградата е архитектурно – строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

От 2014 г. съм възложил подготовката на документите за реконструкция на сградата. Поисках от районната администрация издаване на виза за проучване и проектиране, която получих на 13 декември 2014 г.

На 2 фенруари 2015 г., на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН, комисия от служители на район „Оборище“ и Министерство на културата извърши оглед на сградата. Заключенията на комисията са липса на сеизмична устойчивост, общо аварийно състояние и предписва изготвяне на конструктивна експертиза и проект като препраща случая за разглеждане от Постоянната комисия по чл.73, ал.1 от ЗКН, назначена със заповед на кмет на СО.

Възложихме изготвяне на техническа експертиза за състоянието на конструкцията на сградата на УАСГ, Център за научни изследвания и проектиране, която беше готова в началото на май 2015 г. Заключенията на комисията са за наличие на значителни деформации на плочите, пукнатини в тях и стените, интензивна корозия на армировките и мнение за минимална експлоатационна надеждност на сградата. За осигуряване на условията за безопасност на сградата експертизата посочва необходимостта от просичане на колони, премахване на компрометирани етажни плочи и усилване на фундаментите.

Съгласно ЗКН изпратихме издадената от района виза за съгласуване в МК. С писмо на Директора на НИНКН от 22.06.2015 г. получихме съгласувана виза.

На заседание на постоянната общинска комисия по чл. 73, ал. 1 от ЗКН, която разгледа предоставената експертиза, е взето решение за реконструкция по автентични данни съгл. Чл. 74 от ЗКН на сградата със запазване на всички характерни архитектурни и други пластични елементи с цел преизползване. Протокола ми беше предоставен с писмо от общината на 14.05.2015 г.
Поради това възложих изготвянето на инвестиционен проект, който съгласувахме с всички експлоатационни предприятия и контролни органи вкл. и МОСВ.

Изготвената проектна документация в пълен обем и съдържание, включително фотограметрично заснемане и фотодокументация изпратих за разглеждане в Министерството на културата. Тя беше разгледана на СЕСОНКЦ в т. 11 от Протокол №57/08.10.2015 и се констатира, че тя е достатъчна за извършване на реконструкция по автентични данни по смисъла на §4, т.15 от ДР на ЗКН и предлага на Министъра да издаде положително становище. То ми беше предоставено с писмо от 28 ноември 2016 г.

Беше ми изискана и възложих нова техническа експертиза – на „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД. Екипът, подписал разработката, се състои от 10 човека, от които трима професори, доцент, главен асистент, двама доктори на инж. науки и двама инженера. Експертизата беше готова в първата половина на 2017 г. и ми беше предоставена в два тома и съдържа детайлен анализ на цялата сграда, придружен със снимков материал, схеми и принципни решения.

На база на нейните заключения проектът беше доработен и предоставен за разглеждане и одобряване в НАГ през януари 2018 г.
Въпреки проведената процедура не излезе заповед на кмета на Столична община за изпълнение на инвестиционния проект, нито проектът беше одобрен. Напротив, с писмо, Главният архитект на СО изиска да предоставя нова проектна разработка, с която да се запазят част от фасадите на сградата, останалите да се касетират, опаковат и преместят, за да се изпълнят необходимите укрепителни работи до кота нула и да се върнат обратно на мястото им.

Съгласно изготвената и съгласувана проектна документация, по която трябва да се извършат ремонтните работи, сградата е и продължава да бъде „единична архитектурно – строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение““ – ДВ, бр. 40/1978 г. Всички строително-монтажни работи, предвидени в съгласувания инвестиционен проект, са описани в чл. 74, ал. 1 от ЗКН, както е разпоредено от общинската и държавна администрация. По този способ в България в годините назад са реконструирани и запазени знакови сгради, паметници на културата.

Категорично няма нищо вярно в спекулациите в публичното пространство, че сградата ще бъде „обезобразена“, за да се превърне в офис сграда или търговски център. Твърдото ми намерение е „Къщата с ягодите“ да запази автентичния си вид.
Цялата процедура по изготвяне и съгласуване на проектната документация съгласно всички законови изисквания и процедури ми отне около 4 години. Въпреки огромната и отлично свършена от проектантите работа, разгледана и приета от експертни съвети, към настоящия момент съм върнат в начална позиция.

Искам категорично да заявя моето твърдо желание да реконструирам и възстановя сградата в автентичния й вид без никакви изменения в хоризонтално и вертикално отношение и никакви промени в оформлението на фасадите, включително покрива на сградата. Нещо повече, готов съм включително да издам банкова гаранция, с която се ангажирам да не променям вида на къщата.
Всички предприети от мен действия са в условията на настоящото законодателство за извършване на основен ремонт и реконструкция и са съобразени напълно с разпорежданията на компетентните институции.

Винаги съм искал единствено да възстановя този прекрасен паметник в оригиналния му вид, за да може имотът още десетилетия да изпълнява функцията си на фамилна сграда.
Също така обаче държа да подчертая, че категорично изискване към всички колективи, работили по проектите на къщата, е да гарантират безопасността на нейните обитатели след ремонта съгласно всички стандарти в България. Компетентните институции трябва да удостоверят, че сградата не крие опасности за хората, които ще живеят там.