Вижте какво решава правителството утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/9546275 www.24chasa.bg

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030).
Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ” ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
Внася: министърът на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 30 ОКТОМВРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БРОКЕРИТЕ И АГЕНТИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.
Внася: министърът на икономиката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЙОРДАНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 11157/11), „МАКСИМ САВОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 28143/10), „МАРИН ЙОСИФОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 5113/11), „КОЙЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 32495/15) И „ДЕРМАНСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 61322/10).
Внася: министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „БОГДАНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 51081/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
Внася: министърът на правосъдието

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК „ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАБРОВИЦА, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.
Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството
министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБЕН ПРОХОД НА МВЕЦ „ГАШНЯ - 2003”, М. „ГАШНЯ”, С. СЕЛЧА, ОБЩИНА ДЕВИН, В ПОЛЗА НА „РДС” ООД - ДЕВИН.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 30 ЮНИ 2019 Г. В ХАНОЙ.
Внася: министърът на икономиката

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 19 ОКТОМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН 2021-2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018-2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕТСКИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ).
Внася: министърът на труда и социалната политика

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ПРОВЕДЕНА НА 3 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Внася: министърът на образованието и науката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ВАСИЛИКО”, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „ДОБРУДЖА - ЮГ”, ОБЩИНА ШАБЛА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.
Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР” И „ИНДУСТРИЯ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Внася: министърът на икономиката

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 МАРТ 2021 Г.
Внася: министърът на икономиката

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на културата