Постиженията на Аграрен университет – Пловдив

https://www.24chasa.bg/novini/article/9548666 www.24chasa.bg

През изтеклата година Аграрният университет – Пловдив посрещна своя 75-годишен юбилей в сложна и непозната обстановка, но със свободен дух и интелектуални предизвикателства, с доказано високо обществено признание като водещ в аграрното образование, наука и бизнес в страната и предпочитан международен партньор. Академичните традиции през годините, постиженията на Аграрния университет и най-ценното богатство – възпитаниците – правят университета разпознаваем на местно, национално и международно ниво. Институционалният имидж на АУ сред студентите, бизнес средите и обществото непрекъснато нараства.

Показател за успехите на Аграрния университет са високите оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) – институционална, програмни, за обучение на докторанти. През 2019 г. АУ е акредитиран с оценка 9.61 по десетобалната система, която го отрежда в топ три сред университетите в страната. Години наред заема първите места в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ в Рейтинговата система на висшите училища в България. Този успех е обществено признание за преподаватели, студенти и служители, отдали усилия и умения за просперитета на университета.

АУ е сред висшите училища, които се радват на постоянен интерес и приемственост – обучаваме вече 3, дори 4 поколения в един род. Днес АУ предлага 13 бакалавърски, 36 магистърски и 26 докторски специалности, по които се подготвят специалисти с висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

Учебният процес е организиран в тясно сътрудничество с научните достижения и земеделската практика с цел ефективно използване на ресурсите и осигуряване на устойчиво развитие.

Дейностите на университета са насочени към все по-тясно обвързване с новите тенденции в съвременната земеделска практика – дигитализация и навлизане на безпилотни технологии за прецизно земеделие, производство на безопасни и здравословни храни, адаптиране на отглежданите култури към климатичните промени, устойчиво развитие.

Академичният състав на АУ предлага качествено обучение, което гарантира знания, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация на нашите възпитаници на българския, европейския и международния пазар на труда. Под ръководството на 220 висококвалифицирани преподаватели студентите влизат в света на науката, включват се в изследователски колективи, постигат резултати, които целят бързо внедряване в практиката.

АУ поддържа високо качество на обучение, което е свързано и с практическата подготовка на студентите. Университетът и бизнесът съвместно подготвят специалисти за модерно българско земеделие. Много фирми от аграрния сектор сключват договори за студентски и преддипломни стажове, осигуряват стипендии за мотивираните студенти, изнасят публични лекции, споделят добрите практики. АУ се вслушва в мнението и препоръките на работодателите при обсъждане на учебните планове и програми, включва представители на аграрния бизнес в изпитните комисии за държавните изпити на завършващите студенти. През последните години особено активно е партньорството с водещи германски фирми като BASF, LEMKEN, HL TOPMIX, IFW-EXPO, както и с CLAAS, която е най-големият производител на селскостопанска техника в Европа и предоставя дигитални технологии за развитие на прецизно земеделие и за опазване на околната среда.

Изследователската дейност в АУ е ориентирана към решаване на актуални и значими проблеми в контекста на общоевропейските и глобалните процеси, изискванията на българското аграрно производство, развитието на интегративните връзки между изследователската и учебна дейност.

Учените от АУ имат съществен принос при подготовката на Националната стратегия на българското правителство за засилване ролята на селскостопанския сектор в биоикономиката и в българската пътна карта за научноизследователска инфраструктура. Постижение за АУ са и новите проекти по ОП „Наука и иновации“, Националната програма на МОН „Европейски научни мрежи“ и Националните научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Интелигентно растениевъдство“.

Аграрният университет поддържа уникална Учебно-опитна и внедрителска база (УОВБ) за практическо обучение на студентите, извеждане на полски опити на докторантите, за научноизследователска, внедрителска и демонстрационна дейност. Базата е разположена на 205 ha в землището на Пловдив и край с. Брестник. УОВБ включва 3 основни сектора: „Полски култури и оранжериен комплекс“, „Трайни насаждения“ и „Животновъдство“. Гордост на университета е и Експерименталната винарската изба, разположена сред лозята на АУ, единствената винарна в България за микровинификация с експериментален характер и една от 28-те университетски изби в света.

Аграрният университет може да се гордее с изключително ползотворно международно сътрудничество, изразяващо се в: двустранно сътрудничество с чуждестранни партньори от академични и научни институции и от бизнеса за обмяна на опит, подобряване на учебните планове и програми, обмен на преподаватели и обучение на студенти в трите образователни степени. Меморандуми са сключени с образователни и научни структури от Европа, както и със страни от нови географски области като Китай, Казахстан, Украйна, Узбекистан, Египет, Южна Африка, Малайзия. Членства в международни организации и тематични мрежи, десетки успешни образователни и научноизследователски проекти.

Студентите и докторантите се включват активно в интернационализацията на университета. Те имат възможност да се обучават или да придобият практически опит в някоя от 116-те институции от 33 държави от и извън ЕС чрез включване в програма „Еразъм+“. Над 2% от студентите на АУ провеждат Еразъм+ мобилност, като индикаторът на Европейската комисия за успешна дейност по Еразъм+ е 1%. Традиционно се осигурява възможност за участие в международни обучителни курсове и летни школи, конференции, семинари и други форуми в страната и чужбина.

Дипломата, получена в Аграрния университет – Пловдив, отваря врати за професионалната реализация и кариерното развитие на завършилите. Работодателите дават висока оценка за качеството на обучението и придобитите знания и умения.

Създаденият още през 2005 г. Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса активно съдейства на студентите чрез разнообразни дейности за провеждане на практически стажове и реализация. Само през последните две години 286 работодатели са назначили на работа възпитаници на АУ, като са ползвали услугите на Центъра.

Постиженията днес са устойчиви, защото Аграрният университет съхранява 75-годишните традиции, създадени с труда на поколения учени и преподаватели, твори настоящето с увереност в бъдещето на Аграрния университет – Пловдив.