“Демократична България”: Производство и потребление с минимум отпадъци са приоритет

https://www.24chasa.bg/novini/article/9567946 www.24chasa.bg

Високотехнологична, конкурентна и енергийно ефективна икономика, чийто растеж не е обвързан с емисии на парникови газове - това е един от приоритетите в предизборната програма на "Демократична България". Възможностите за постигането му дава Европейският зелен пакт, с амбициозната му цел за въглеродна неутралност до 2050 г. Наред с Механизма за справедлив преход и Механизма за възстановяване на Европа той отваря пространство за привличане на инвестиции, за трансфер на технологии и за законодателни промени за постигане на високоефективна нулевовъглеродна икономика.

В България около 30% от общата добавена стойност се формира от икономически сектори и дейности, които се развиват на основата на природни ресурси. Същевременно икономиката е най-ресурсоемка и с най-високи емисии на парникови газове в ЕС – изразходва 6,5 пъти повече суровини за производство и отделя 3,5 пъти повече емисии на единица БВП от средното за ЕС. Индустрията пък генерира 420 кг отпадъци за производството на 1000 евро, сравнено с едва 66 кг средно за ЕС.

Резултатите от корупционните зависимости и дългогодишната липса на реформи във важни сектори са видими особено силно в околната среда - с източването на язовири, изсичането на горите, презастрояването и незаконното строителство в защитени територии, замърсяването на водите, въздуха и почвите. Това наред с ограничените ресурси и със сигналите, че правителството не може ефективно да се възползва от европейската зелена трансформация, спират развитието на устойчива икономика. За да се отприщи потенциалът й и да се постигне нисковъглеродната трансформация обаче са необходими сериозни и дългосрочни усилия от страна и на политиците, и на цялото общество.

Нулеви отпадъци, нов принцип за такса смет и стимули за разделно събиране

Цел на обединението е да въведе прилагането на стратегията за Нулеви отпадъци, за да се осигурят суровини за ключови за зеления преход сфери като ВЕИ, електромобилност и цифровизация. Предвижда се осигуряване на пълна прозрачност на концесиите, промени в процедурите за лицензиране на добива на суровини и задължително съгласуване с местните общности, включително чрез местни референдуми.

Намаляването на натиска върху околната среда ще се търси и с модел на производство и потребление, който ограничава до минимум отпадъците.

Делът на депонираните битови отпадъци в България е много висок – 62%, докато рециклираните отпадъци са 34.6%. И по двата показателя страната изостава силно от средното за ЕС и е много далеч от приетите от Европейския парламент амбициозни цели – до 2035 г. рециклираните отпадъци да достигнат 65%, а депонираните – 10%, За да се доближи страната до тези показатели, “Демократична България” предвижда изграждане на модерна система за събиране и управление на отпадъците, съобразена с принципите на кръговата икономика, както и борба с нерегламентираното изхвърляне или незаконно депониране на отпадъци.

Целта е отпадъците да се събират разделно още при източника, да се премахне анонимността - т.е. постепенно да се премине към индивидуални съдове за смет или подобни методи и да се въведе принципът “замърсителят плаща”. Това означава такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство или фирма да се определя на базата на количеството реално генерирани отпадъци. Планира се изграждане на система за регистриране на количествата разделно събрани отпадъци, така че такса смет да бъде по-ниска за тези, които събират разделно.

Формацията предвижда и стимули за компаниите, които разработват или прилагат технологии за чисти ресурси и съхраняване на енергия и използващите рециклирани продукти като суровини. Предвиждат се и стимули за малките и средните предприятия за включване в кръговата икономика, като увеличат използването на възобновяеми енергийни източници или на рециклирани суровини, както и за сертифицирането по системи за управление на околната среда.