Бюджетът навакса дефицита - вече има 115 млн. лв. излишък

https://www.24chasa.bg/novini/article/9753716 www.24chasa.bg

Към края на април бюджетът навакса дефицита и вече е натрупал 115 млн. лв. излишък. Това показва прогнозата на БНБ за първите четири месеца на годината.

 Само за април спрямо март в бюджета са влезнали около 735 млн. лева. 

Приходите от началото на годината се увеличават спрямо миналата, което се дължи основно на първоначалното плащане от концесията на Летище София.

Разходите също нарастват значително заради увеличението на пенсиите и отделените средства за борба с пандемията и икономическите мерки.

Приходите, помощите и даренията към април се очаква да бъдат в размер на 16,660,4 млрд. лв. (35% от годишния разчет), като спрямо първите четири месеца на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 2 млрд. лева. Той се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,3 млрд. лева.

Върху данъчните приходи оказват влияние и приетите законодателни промени в крайните срокове от 31 март на 30 юни 2021 г. за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г., както и за внасяне на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Следва да се отбележи, че през 2020 г., предвид предприетите бързи мерки в началото на пандемията също беше удължен срокът по ЗКПО, но една част от данъчно задължените лица вече бяха подали годишна данъчна декларация за 2019 г. и бяха внесли изравнителна вноска по корпоративния данък до 31.03.2020 година.

При съпоставката в частта на неданъчните приходи и приходите от ДДС следва да се има предвид също, че през месец април 2021 г. постъпиха предвидени приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. с ДДС, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище София.

Разходите (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 16,545 млрд. лв., което е 31,5% от годишния разчет. За сравнение разходите за същия период на 2020 г. бяха в размер на 12,991,8 млрд. лева. Значителният ръст на разходите през първите четири месеца на 2021 г. е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към април 2021 г. тези разходи са съществени, и, от друга страна – на политиката по доходите и политиките в социалната сфера, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. За пенсии са изразходени близо 420 млн. лв. за добавки в размер на 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери от януари до април. Влияние оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 година.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нетърговски предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други.

В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към април 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 574,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към април 2021 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2021 година.