Медицинският университет в Плевен изгражда иновативен център

https://www.24chasa.bg/novini/article/9780757 www.24chasa.bg

В него студенти и специалисти се обучават за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) продължава реализацията на мащабен европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия в партньорство с Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е създаването на иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност за реализиране на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти, които да повишат конкурентоспособността на съществуващите институции и да стимулират предприемачеството в региона и страната.

През следващите 10 години центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща оборудване и специализиран софтуер. Така ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и други. Изградена е високотехнологичната инфраструктура и са обучени екипи от млади учени за работа в новоразкритите лаборатории и прилежащите към тях учебни зали на центъра: лаборатории за 3D принтиране и 3D биопринтиране, лаборатория за прецизна онкология и геномна медицина, лаборатория за прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина. Инфраструктурата дава възможност за провеждане на морфологични и генетични изследвания за пациенти с карцином на гърда, бял дроб, дебело черво, яйчници с цел установяване на патогенетични механизми на болестите и сигнални пътища при туморите и идентифициране на мутации, които могат да бъдат таргетни при тяхното персонализирано лечение. По този начин се развиват съвсем нови и интересни направления, свързани с геномиката и с изследване на генетичните особености на българската популация.

В персонализираната медицина се развива изцяло ново направление с два от най-модерните и съвременни ген-секвенатори, които дават възможност за генетични изследвания в онкологията, за изследване на туморите и генетичните мутации при различни патологии и тумори.

В центъра се развива изцяло ново направление по 3D принтиране и 3D биопринтиране. 3D биопринтирането в момента прави революция в трансплантологията, за да се справи със сериозен проблем - на отхвърляне на трансплантирани тъкани и органи. Развиването на това направление ще даде възможност да се създават индивидуални тъкани, а на даден етап - и органи, с които се разрешава проблема за тъканната несъвместимост.

Добавената и виртуалната реалност за целите на обучението и научноизследователската дейност също са част от центъра. Вече функционира успешно Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност (VR), която обезпечава цялостния процес на провеждане на научни изследвания и обучение на млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение на операционната зала и на хирургични манипулации във виртуална среда както в реално време, така и на предварително записани. Създава се база-данни със записи на операции и манипулации, необходими за научни разработки.

В рамките на центъра е изградена единствената в страната Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии за пациентки с патологични лезии на млечната жлеза. Създаден е високотехнологичен интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика.