В деня на еврото заеми и влогове ще се обръщат безплатно при курс 1,95583 лв. за 1 евро

https://www.24chasa.bg/novini/article/9953831 www.24chasa.bg
6 месеца след приемането на еврото банките и пощите ще обменят безплатно левовете в евро, а БНБ ще прави това неограничено във времето.

Обмяната ще стане с всичките пет знака след десетичната запетая

БНБ ще следи банки и финансови институции да не въвеждат такси и комисиони за промяната, ще сменя български пари за европейската валута без ограничение във времето

17 месеца цените ще са в левове и евро, за да се следи да няма спекула

България планира да въведе еврото от 1 януари 2024 г. Това съвместно решение на УС на БНБ и на екип на служебния финансов министър Асен Василев бе огласено преди дни. Подробности от съдържанието на плана все още не са известни. Източници на “24 часа” обаче споделиха някои елементи от технологията, по която страната ни ще замени лева с европейската валута.

От официалното съобщение стана ясно, че е избран сценарий

това да се случи

без преходен

период,

което означава, че датата на приемането на еврото и неговото въвеждане като официална разплащателна единица е една и съща.

Според записаното в плана Съветът на ЕС трябва да вземе решение за определяне на фиксиран обменен курс на националната валута към еврото около шест месеца преди да определи датата за членство.

Планът на БНБ предвижда превалутирането да се направи по пълния размер на този фиксиран курс. Това означава с всичките пет знака след десетичната запетая на 1,95583, колкото се очаква да бъде той.

Закръгляването на получената при превръщането сума до обичайните за практиката два знака след десетичната запетая ще става по познатите правила. Според плана централната банка си е поставила задача да не се допусне превръщането на левовете в евро да се облага с допълнителни такси и комисиони.

Ако Брюксел обаче вземе решение за фиксиране на курса не преди шест, а само 2-3 месеца преди датата за въвеждане на еврото, записана в плана - 1 януари 2024 г., страната ни си е запазила правото да промени срока за влизане в сила на изискването за двойното показване на цените.

Един месец след като Съветът на ЕС реши, че сме покрили критериите и условията за членство и потвърди обменния курс,

ще се задейства

задължително

обявяване на

цените

едновременно

в левове и евро

То ще е в сила 17 месеца от датата на приемане на еврото. Целбта е да се следи да няма спекула при превалутирането и търговците да не закръгляват нагоре.

Ако датата за въвеждане на еврото остане 1 януари 2024 г., един месец, т.е. до 31 януари 2024 г. включително, левът и еврото ще са едновременно законно платежно средство. А от 1 февруари 2024 г. еврото ще остане единствено законно средство за стопанския оборот. Това на практика означава, че един месец хората ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центровете за услуги. Търговците пък ще връщат рестото главно в евро, освен ако не могат да го направят по обективни причини. Целта на този запис в плана е

възможно

най-голяма

част от

левовете

да бъдат

обменени

с евро

при реални търговски операции. За да няма затруднения, обсъжда се въвеждането на таван в приемането на броя левови монети при една сделка, или един превод- около 50 броя.

Също от деня на официалното въвеждане на еврото всички сметки - разплащателни, депозитни, бюджетни, спестовни, набирателни и други, които са в местните банки, а също и в други финансови институции,

ще бъдат

автоматично

и безплатно

превърнати

в евро

без никакъв преходен период.

Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото всеки титуляр на сметка ще тегли от тях само евро, без значение дали осъществява операцията на банкомат, през ПОС устройство, или в офис на банка. Собственикът на сметката няма да има никакви ангажименти и формалности по превалутирането. Също от деня на въвеждане на еврото

безкасовите

плащания

ще се

извършват

изключително

в евро

Половин година от датата на въвеждане на еврото кредитните институции в България, а също и пощите ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро. Едва през следващите 6 месеца те могат, ако преценят, да налагат такса за тази услуга. БНБ ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро без ограничения във времето.

Всяка обмяна на парите в брой ще се извършва по фиксирания от Брюксел курс, който ще бъде 6-цифров. Няма да се допуска закръгляване или съкращаване на курса при извършването на обмяната на парите.

Според плана още в първите месеци, след като Съветът на Европа потвърди приемането ни в еврозоната,

всички българи

ще бъдат

поканени

да депозират

колкото може

повече левови

банкноти

и монети

в банковите си сметки, за да може превръщането им в евро да обхване по-голям левов ресурс за кратък период от време.

Също от деня на въвеждане на еврото всички левови заеми ще се превърнат в евро. На никоя финансова институция няма да бъде разрешено при превръщането да предоговаря с клиентите си клаузи по сключените договори. Изрична забрана ще има и условията по договорите за заем да поставят получателите в по-неизгодна финансова позиция спрямо тази преди превалутирането.

Със законови поправки ще се гарантира, че

договорите

за кредит

остават

в сила

и сумите, деноминирани в левове в тези споразумения, ще се считат за суми в евро, като те се преобразуват по фиксиран курс до 5-ия знак след десетичната запетая и без никакво обезщетение за длъжниците. Ако договорът за заем на левов кредит е бил с фиксиран лихвен процент, той трябва да се запази непроменен след превръщането му в евро.

За заемите с променлив лихвен процент БНБ ще следи промяната на референтните лихвени проценти от левове към евро да стане прозрачна и

без това да

доведе до

допълнителни

разходи

спрямо

лихвените

разходи,

които клиентът би направил, ако заемът му остава в левове.

Банките и другите финансови институции, работещи у нас, ще са задължени да информират клиентите си за всяка промяна, която планират по въвеждането на еврото и превалутирането, месеци преди официалното преминаване към евровалутата. Това трябва да стане публично и чрез оповестяването на своите сайтове на алгоритъма за преизчисления на лихвения процент.

Забраняват операции при курс, различен от фиксирания

Започва серия от промени в основни закони, наредби и правилници на БНБ

Планът за въвеждане на единната европейска валута не разрешава операции лев - евро да се извършват при курс, различен от фиксирания, а операции с обратен обменен курс ще са строго забранени, казаха запознати.

За да бъдат защитени хората от възможни злоупотреби и фалшификации, свързани с въвеждането в обращение на евробанкнотите и монетите, се планират масирани информационни кампании, които ще ги запознаят с отличителните характеристики на евробанкнотите и евромонетите и с техните знаци за сигурност.

Ще има и законови гаранции за плавното въвеждане на еврото, по които вече се работи. Законът за валутния борд например ще бъде отменен, а Законът за БНБ ще бъде променен. Поправки ще има във всички закони, които регламентират плащания с български банкноти и монети. Серия наредби на централната банка също ще търпят поправки. Например наредбата за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличното парично обращение, наредбата за обмяна на старите банкноти и монети с нови във връзка с деноминацията на лева от 1999 г. Експерти прогнозират, че може да се наложи приемане на изцяло нова наредба за обмяна на банкноти и монети от левове в евро. Планира се също до няколко месеца от датата на въвеждане на еврото да стартират и поправки в Закона за кредитните институции, в наредбите за банков надзор, както и всички правилници и наръчници.

Планът е разписал подробно отговорностите на БНБ и на изпълнителната власт основно чрез различни контролни органи по въвеждането на еврото. Идеята е контролът да бъде завишен, а налагането на санкции за нарушителите да бъде ефективно. (24часа)