Областен информационен център–Монтана представи европрограмите за 2021–2027 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/10456998 www.24chasa.bg

Онлайн информационна среща на тема „Програмите за програмен период 2021 – 2027 г., включени в Споразумението за партньорство“ проведе Областният информационен център в Монтана. В инициативата взеха участие представители на териториални администрации, държавни и общински структури, неправителствени организации, образователни институции.

Съгласно проекта на Споразумението за партньорство през програмен период 2021 – 2027 г. инвестициите с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на петте политически цели на Европейския съюз (ЕС) – По-интелигентна Европа, По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нетни нулеви въглеродни емисии, По-добре свързана Европа, По-социална Европа и Европа по-близо до гражданите, както и по специалната цел на Механизма за справедлив преход, която ще да даде възможност на регионите да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към целта на ЕС за постигане на неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

През периода 2021 – 2027 г. по линия на политиката на сближаване на ЕС в нашата страна ще се изпълняват десет програми, включени в Споразумението за партньорство: „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Храни и основно материално подпомагане“, „Развитие на регионите“, „Околна среда“, „Транспортна свързаност“, „Техническа помощ“ и „Морско дело, рибарство и аквакултури“. Те ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и Фонда за справедлив преход.

Участниците в срещата бяха запознати подробно с целите и приоритетите на всяка от програмитe, като по-специално внимание бе обърнато на Програмата за развитие на регионите, в чийто обхват влиза и Интегрираното териториално развитие на регионите. С въвеждането на новия подход на въздействие ще се открият нови възможности за инвестиции, съобразени със спецификата и нуждите на всеки регион.