Съдът отмени отказа на РИОСВ – Варна за ОВОС за добива на газ в Добруджа

https://www.24chasa.bg/region/article/10717545 www.24chasa.bg

Административният съд във Варна излезе с решение РИОСВ – Варна да извърши оценка за въздействието върху околната среда за проучване и добив на газ в Добричка област, съобщават от институцията.

„Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ с възложител „Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София.

В Решението си съдът сочи, че е важно да се разбере, че в настоящото производство на съдебен контрол подлежи не качеството и съдържанието на доклада за ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда), а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му.

Съдът отбелязва, че не са обсъдени събраните в административното производство противоречащи си становища от едни и същи органи – БДДР (Басейнова дирекция „Дунавски район), БДЧР (Басейнова дирекция „Черноморски район“) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич. Първоначално директорът на РЗИ – Добрич дава „положително становище на доклада за ОВОС“, директорът на БДЧР посочва, че „няма забележки и възражения по представената документация“, а според директора на БДДР „докладът за ОВОС е съобразен напълно с изискванията, поставени в предходните становища на дирекцията“.

След проведеното обществено обсъждане обаче, същите органи дават противоречиви становища, които не са обсъдени и разгледани от административния орган, с излагане на мотиви, защо не се приемат данните и оценките в първите становища, а се приемат тези във вторите, тоест не са изложени същинските съображения, довели органа до крайния резултат.

Избирателно в обжалваното решение са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в точно обратен смисъл на становищата, дадени при първата оценка на качеството на доклада.
Няма данни за промяна във фактическата обстановка, която би могла да обоснове различен от първия извод на всеки, от далите становище органи.

Съдът подчертава, че наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и неговото въздействие върху околната среда в още по-голяма степен задължава Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна да мотивира ясно и изчерпателно крайния си акт.

При това той е длъжен да обсъди в светлината на събраните в административното производство доказателства не само противоречивите становища, събрани в случая, но и изразените от обществеността опасения и възражения, като посочи кои от тях са обосновани и кои – несъстоятелни.

Обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри ОВОС и несъгласието с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище, сочи съдът в мотивите си.

Съдът откри, че в хода на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават крайния акт.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.