Монтана - град на 6000 години и с 42 000 души население

https://www.24chasa.bg/region/article/4590466 www.24chasa.bg
Монтана - центърът на града

Градът известен като Регио Монтанензиум, Кутловица, Фердинанд, Михайловград и Монтана се намира в долината на река "Огоста" и има 6 хилядолетна история. Керамични съдове, железни и костни инструменти, плоски воденични камъни са открити в ниските слоеве на древните гори в Монтана.

Около карстовия извор, наричан сега "Извора" и от височината над него, известна като "Калето" отеквали удари от каменните чукове и брадвите на първите заселници. В античната крепост в Монтана са разкрити жилища с енеолитна керамика. Калето е превърнато в парк за отдих на гражданите.

Градът има 42 000 души население.

На територията на община Монтана има 2127 предприятия, като близо 95% от тях са частни. По-големи предприятия са "Монбат" АД, фирма за велосипеди "Крос", завод "Прециз", Завод за делтапланери "Ава спорт", месопреработвателна фирма "Гала", "Монтана Хидрауликс" , много шивашки фабрики и др.

11,55 процента е делът на промишлеността. 52,33 процента се падат на сферата на търговията и услугите, 10,73 процента хотели и ресторанти.

1. Икономика

Общо 40 милиона лева са постъпили от реализацията на европроекти в община Монтана през 2014 г.

- Най-мащабният проект, който се реализира в Монтана е Водният цикъл или "Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на гр.Монтана по оперативна програма "Околна среда" на стойност 54 милиона лева. По проекта се предвижда изграждане на комплексна инсталация за дефосфатизация в ПСОВ, ще се рехабилитират 15602 м. второстепенна водоснабд.мрежа, 34468 м. канализационна мрежа и др., ще се изгради укрепващо съоръжение.От предвидените дейности са реализирани 75%

- Изграждане на институционален модел за по-качествено административно обслужване в целевия регион; внедряване на специализирани програмни продукти, лицензи и доставка на хардуер за адекватно предоставяне на електронни административни услуги и услуги на едно гише; изграждане на портал за общински услуги.

- "Имам дом" - Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана ОП "Развитие на човешките ресурси" 195 597,08 лв. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 7 години в сграда, предоставена от Община Монтана, която е бъде ремонтирана и обзаведена по проекта. Ще се изгради екип от квалифициран и обучен в рамките на проекта персонал.

- Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана ОП "Регионално развитие" 1 297 008 лв. 273 225 лв. 1 023 783 лв. По проекта са извършени нова вертикална планировка и основно почистване на терена, консервация, реставрация и експониране на крепостни стени, базилика, жилищни и военни помещения на крепостта Монтана, изграждане на инфраструктура (паркинг, подходи към крепостта), поставяне на инфоцентър.
Античната крепост в Монтана вече се превърна в туристическа атракция.

- Разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ОП "Регионално развитие" 499 896 лв. Изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

- Привлекателни и топли социални заведения
ОП "Регионално развитие" 2 066 297 лв. По проекта са изградени и вече работят 3 ЦНСТ и ще се преустрои 1 съществуващо жилище в защитено жилище.

- Уикенд "Северозапада"
ОП "Регионално развитие" 481 400 лв. 5 % г. Съвместен проект на общините Монтана, Чипровци, Чупрене и Ружинци, който цели създаването на общ регионален туристически продукт за рекламиране на културния туризъм от Северозапада.
-Оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване
ТГС България-Сърбия България - Сърбия - Чрез прилагане на подходящи инвестиции в оборудване, този проект ще подобри ефективността в преработването и управлението на отпадъците в двете партниращи общини. Община Монтана ще достави два камиона за събиране на отпадъци, една водоноска и един трактор за почистване на снега.

- Модернизиране и подобряване на спортната инфраструктура (стадион "Огоста")
ТГС България-Сърбия И 682 527 - България - (И 219 274) Сърбия - (И 463 253) По проекта са модернизирани общо 3 спортни обекта: 2 в Пирот-баскетболна зала и зимна пързалка за кънки и в Монтана- реконструкция на градския стадион.
- Изграждан е и функциониране на областен информационен център в община Монтана ОП "Техническа помощ" 354 002 лв.

- Създаване на областен информационен център в град Монтана, чрез който жителите на област Монтана да бъдат информирани за целите на Кохезионната политика и НСРР и възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в областта.

- Регионално партньорство
- Коменски 25 000 лв.
- Ремонт на Обединен детски комплекс "Ние, врабчетата" по програма "Красива България"- 250 000 лв. 150 000 лв.

- Модерни и привлекателни учебни заведения (ЦДГ 5 и 10)
- ТГС България-Сърбия И 412 867 0% България -
(И 313 445) Сърбия - (И 99 422) Дейностите по проекта са насочени към подобряване на образователната и социална инфраструктура в ТГС региона чрез рехабилитация и ремонт на сградата на основно училище в Пирот и 2 детски градини в Монтана.

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДЯ -4 НД Екофонд 267 803 лв. Саниране на сградата на ДЯ 4 в град Монтана

- Съвременни Подходи за Повишаване на Трансграничното Сътрудничество ТГС България-Румъния И 192 955 Дейностите са насочени към запазване и насърчаване на съвместни инициативи между общините Монтана и Каракал за развитие на образователната култура на младите хора, като средство за запазване на материалното и духовно наследство, идентичността и традициите на местните общности.
- Висококвалифицирана и комуникативна общинска администрация Монтана ОП "Административен капацитет" 69 766 лв. -Провеждане на различни видове обучение на 90 служители на общината, в т.ч. ръководители на дирекции и отдели, експерти от общата и специализирана администрация и служители от кметствата за повишаване компетентността и индивидуалния потенциал.

- Изпълнени проекти.
Изградени спортни площадки -близнаци с Пирот по проект
Развитие на дребно мащабна спортна и рекреационна инфраструктура в трансграничния регион Монтана-Пирот ТГС България-Сърбия И 426 706 Подкрепа за достоен живот
ОП "Развитие на човешките ресурси"
255 000 лв.

- Децентрализация на услугата "Личен асистент"
Включени са безработни лица, които са преминали курсове на обучение по специалностите "Помощник пътен строител" и "Озеленяване и цветарство". След завършване на курсовете ще бъдат назначени на работа поетапно за срок 9-12 месеца.
- Укрепителни съоръжения на срутища на път ттт - 102 "Граница ОПУ Видин - Монтана" км 80+500 - км 81+224" - Община Монтана ОП "Регионално развитие" 975 734 лв. 160 000 лв. 815 734 лв. Превенция на риска посредством повишаване безопасността и подобряване сигурността на участъка на път ттт - 102 от км 80+500 до км81+224 чрез изграждане на укрепителни съоръжения

- Социални услуги в общността - алтернативи за лица, зависими от грижа в Община Монтана ОП "Развитие на човешките ресурси" 118 737 лв.

- Организиране на Информационен семинар за социалните услуги в общността и публично-частното партньорство /ПЧП; подбор, обучение и назначаване на социални асистенти и домашни помощници; подбор и включване на ползвателите на услугите; организиране и предоставяне на качествени услуги.

- Под един покрив Програма ФАР -152 506 лв. Целта на проекта е да се защити правото на детето да расте в семейна среда, чрез развитие и предоставяне на широк набор от услуги в община Монтана, като социално ефективна алтернатива на настаняването в институции.

- Непознатият Северозапад Програма ФАР ТГС България-Румъния 221 464 лв. Целта на проекта е да подсигури устойчиво икономическо развитие на Община Монтана и Община Каракал чрез ефективно използване на природните ресурси и съхранение на биоразнообразието. Основни дейности по проекта са: Облагородяване на Лесопарк "Калето" и изграждане на пътека под формата на зелен коридор от село Смоляновци до парк СтоОвци

- Разширяване на Българо-Сръбското бизнес-сътрудничество в трансграничния район чрез изграждане на Технологичен парк в Монтана
По европейски проект бяха обновени централния площад "Алеко Константинов" и Слънчевата градина. Двата обекта са част от проект "Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана" финансиран от ОП Регионално развитие 2007 - 2013 . Той включва общо четири обекта. Другите два са изграждане на нов парк "Свети дух" и рехабилитация на булевард "Парта". Общата сума за четирите обекта е 4 670 039 лева.
Настоящият проект допринесе директно за подобряването и модернизирането на част от уличната мрежа и парковите пространства на град Монтана. Освен самата настилка, се обновиха зелените площи, въведе се енергоспестяващо улично осветление, изградени са пешеходни алеи, тротоари и велоалеи, поставена маркировка и пътни знаци. Направени са и подобрения за достъп на хора с увреждания.
По проект на община Монтана в града бяха изградени три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Проектът обхваща широка възрастова група от 3 годишни деца до 43-годишни мъже и жени с увреждания, които са живели в институции или в семейство. За тях се грижат 37 социални експерти, психолози, детегледачки, терапевти.

От началото на тази година новите четири социални услуги преминаха в държавна делегирана дейност, уточни градоначалникът. С 900 000 лева е модернизиран стадион "Огоста"- изградени са шест писти, осветление и електронно табло. През тази година предстои да бъдят изградени 6 спортни площадки по програма "Красива България". Ще бъде санирана и детска градина номер 5 "Дъга".

- Чужди инвестиции
Чужденците инвестират предимно в производство и търговски обекти. Фирми с чуждо участие проявяват интерес към Технологичния парк в Монтана.
Дружества, в които има американско и немско участие, са заявили желание да купят терени в Технологичния парк. Български фирми също се интересуват от парцелите. Основната им дейност е търговията със земеделска техника. Така тенденцията Монтана да е клъстърът в тази сфера се утвърждава.
"Монтана е един от петте града в България, в които се съсредоточават желанията за инвестиции на различни фирми. Това води до разкриването на нови работни места. Освен това ще има завършен център за дейности, свързани с развитието на земедеделието.
Направена е оценка на терените. Приходите от евентуалните сделки с четирите фирми е близо 1 милион лева. Освен това почти цялата площ от 85 декара в парка ще бъде заета.
Швейцарска компания отвори завод в Монтана.
Фирмата е специализирана в производството на брикети за отопление. Швейцарците ще дават хляб на 100 български работници. Две земеделски фирми избараха да открият сови офиси и бази в Монтана. Така градът се превръща в клъстър на земеделски фирми.
Заради икономическата криза пазарът на имоти е замрял, но инвестициите като цяло са се увеличили. Испанци вложиха 4 милиона лева в изграждането на нов завод Монтана Хидраулик за производство хидравлични цилиндри.

На фона на тревожното нарастване на безработицата заради кризата и свиването на производства и услуги в Монтана в него бяха разкрити 100 нови работни места, от които петима в администрацията. Наетите работят като стругари, шлосери, заварчици и др. Всички машини са цифрови, последен модел. Управлението им е с операционна компютърна система "Windows". В момента в предприятието вече са монтирани 6 струга от Испания и от японската марка "Мазак". Има също 5 обработващи центъра и един шлайф.
Предприятието работи предимно за европейския пазар, но предвижда да завладее с продукцията си и останалите континенти. Фирмата вече отвори търговски отдели в Германия и САЩ, а предстои изграждането на завод и в Китай.

В Монтана е изградена и сепарираща инсталация за 9 млн евро по европейска програма.

2. Зелен живот

Зелените площи в община Монтана са 670 дка, от тях 328 дка са с лесопарков характер.
Поддържането на зелената система е в три степени: луксозно- пл. "Жеравица"интензивно- Градската градина, парк "Монтанезиум",парк "Славейков",парка при Черквата, и др. средно- парк "Огоста" и зелените площи в жилищните комплекси и слабо- лесопарк "Калето".
Във всички зелени площи има богато разнообразие на декоративна растителност Направеното фенологично наблюдение доказа разнообразие и последователност в цъфтеж и есенен колорит. Месторазположението и композицията на Градската градина, позволяват пълноценен ежедневен отдих на голям брой посетители.Всички зелени площи се използват за отдих с изключение на зелената площ при хирургичния блок, която е само за преминаване на този етап, но тя влияе върху микроклимата и естетическия облик на района.
Доброто озеленяване води до чист въздух.

Град Монтана е сред най-масово газифицираните в страната. По-голяма част от обществените и общински сгради ползват за отопление през зимата синьото гориво. Чрез по-голям процент на газифициране за битови нужди ще се намали ползването на твърдо гориво, а от там и замърсяването на въздуха през зимния период.
Друга мярка, която предприема община Монтана за понижаване нивата за замърсяване на атмосферния въздух е поставянето на нова пътна настилка на територията на град Монтана и подобряване на организацията на движението.
На територията на Общината има действаща програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух, която е приета с Решение на Общински съвет - Монтана. .
На територията на Община Монтана действа един стационарен пункт за контрол на качеството на атмосферния въздух. Той се намира в центъра на града и се обслужва от Регионална лаборатория - Монтана към Изпълнителна агенция по околната среда на Министерство на околната среда и водите.
Чрез този пункт се контролират няколко замърсители - например серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и други.
Според подавана периодично от РИОСВ - Монтана информация, през последната година няма превишение на пределно допустимите норми на серен и азотен оксид.
Град Монтана е чист град. Контейнерите се извозват най - редовно по график. Има разделно събиране. Контейнерните площадки се почистват допълнително при всяко извозване на контейнерите. Извършва се периодична дезинфекция на контейнерите. Провеждат се мероприятия за екологичното възпитание на населението от всички възрасти за разделно събиране
- Учебно частно летище има в близкото село Ерден на фирма "Аваспор". Има условия за делтапланеризъм и парашутизъм..
- Второто по големина в България изкуствено водохранилище - яз. "Огоста", се намира на 600 м южно от гр. Монтана и събира водите на реките Огоста, Бързия и Златица. Водосборният басейн е с площ 948 км2. Средногодишната водна маса на язовир Огоста е 384 млн. м3, а общият обем - 506 млн. м3.
Районът се отводнява от реките Огоста и Цибрица и техните притоци. Най-пълноводни са през периода март-юни поради снеготопенето и пролетно-летния валежен максимум. Дъждовното подхранване на реките тук представлява 35-40%, а снежното - 20-30%.
Община Монтана е разположена в Северозападна България, като общинският център град Монтана се намира на 120 км северозападно от столицата София. Тя попада в териториалния обхват на Северозападния район за планиране, в който са обособени три области - Враца, Монтана и Видин.
Област Монтана обхваща централната част на Северозападна България с площ 3618 км2, което е 3,2 % от територията на страната. На север област Монтана граничи с река Дунав и са създадени естествени условия за преки връзки с Румъния и другите страни от Дунавския басейн. На югозапад е в съседство с Република Сърбия и Софийска област, на изток - област Враца и на северозапад - област Видин.
Административен център на областта е Община Монтана. Тя е разположена по протежение на река Огоста, между Стара планина и Дунавската равнина, на площ от 676,11 кв. км. Регионът има приятен климат, лесен транспортен достъп и е подходящ за развитие като един икономически, транспортен, туристически и културен център.
Община Монтана е административен център на областта. Населението на община Монтана е 42 000 жители, средната възраст е 34,7 години.
В област Монтана са налице следните природо-географски условия, представляващи потенциал за развитие на туризма:
- Наличие на минерални извори (седем на брой в общините Вършец и Берковица);
- Стара планина - природни условия за ски туризъм, еко- и селски туризъм, ловен туризъм. Връх Ком /2016 м/ и околностите на гр. Берковица създават условия за развитие на ски туризъм. Там има действаща ски-писта с дължина 1400 м и денивелация от 170 м. Върхът е изходен пункт за много туристически маршрути, включително и международен пешеходен маршрут Е-3(от Атлантическия океан до Средиземно море); създадени са екопътеки в община Г. Дамяново - Копиловска екопътека, екопътека Деяница - в община Чипровци, екопътека до местността "Хайдушки водопади", вело-екопътеки до с. Бързия и Берковица - вр.Ком - Белоградчик , община Берковица.
- В областта има паметници на културно-историческото наследство - четири манастира, останки от антични крепости, часовникова кула в Берковица, архитектурни ансамбли. Привлекателни за посещение, с потенциал да се превърнат и в туристически обекти, са манастирите - Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий" в община Берковица, Чипровски манастир "Свети Йоан Рилски", Лопушански манастир "Свети Йоан Предтеча" в с. Георги Дамяново, Добридолски манастир "Света Троица" до с. Добри дол, община Лом ;
- Река Дунав, язовир "Огоста" край гр. Монтана и по-малките водни басейни (реки и язовири с местно значение) в областта създават възможности за воден, риболовен и др. видове туризъм;
- Най-близкото до Монтана функциониращо международно летище, обслужващо редовни полети, е София (на около 100 км). Областта е в непосредствена близост до голям потенциален пазар, в т.ч. и за краткотрайни пътувания, какъвто е София.
- Областта има гранично - с Румъния и Сърбия, и кръстопътно транспортно-географско положение - пресича се от европейски транспортни коридори N: 4(Видин-София-Кулата) и N:7 (река Дунав). Това създава потенциални възможности за развитие на туризма и в трансграничен аспект.

3. Баланс работа _ свободно време

- Възможност за спорт в града
В Монтана има две спортни зали по баскетбол и волейбол, два салона по борба и джудо, спортен стадион с лекоатлетически писти; изградена е скейт-борд площадка с най-голямата рампа на Балканския полуостров; площадка за мини-футбол с изкуствена тревна настилка; шахматна площадка в централната градска градина, закрит плувен басейн в VІІІ СОУ, който след училищните занимания се ползва свободно и от всички желаещи. На язовирната стена се намира спортно-атрактивният комплекс "Аугуста" с два открити плувни басейна. В парк ДОгоста" има и три игрища за тенис на корт.
Всички обекти се ползват пълноценно от гражданите в зависимост от техните интереси.
Част от учениците спортуват активно в спортните клубове по различните видове спорт в града. Друга част участва във веригата Ученически спортни игри, която е предшествана от вътрешно-училищни първенства и турнири.
В общинска администрация има изработен спортен календар, в който са предвидени мероприятия за различни възрастови групи. Възможности за спортуване предоставя и Общинският младежки дом, както и Обединеният детски комплекс.
Многобройни са детско-юношеските клубове по футбол. ФК "Монтана" в момента е в Б РФГ.
Близо 2 млн лева ще задели община Монтана за развитието на спорта през 2015- та година.
От тях 500 000 лева са предназначени за спортните клубове и спортния календар. Гарантирано е обучението на детските юношески школи с 230 малки футболисти.
Предвижда се и изграждането на фитнес на открито на стойност 16 000 лева. По 75 000 лева са заделени за спечелилия през 2014 та година призови места волейболен клуб, който е в Националната волейболна лига и за баскетболистките, които са на 4- то място в Националната баскетболна лига.
Футболен клуб "Монтана", ръководен от ст. треньора Ферарио Спасов е в "Б" група, но с надежди и амбиции да влезе в "А" група.
Стадион "Огоста" беше модернизиран с 900 000 лева по защитен проект по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия. Изградени са пет коридора на пистата, осветлението и електронно табло.
Ще подкрепим и клубовете по самбо, джудо и бойни спортове, каза градоначалникът.
За тази година се предвиждат многобройни състезания, прояви като европейски шампионат по парашутизъм през август, мотосъбор на спортен комплекс "Аугуста", турнир по футбол за момчета, два кръга по рали крос, колездене и туристически прояви- обиколка на язовир "Огоста" и състезание по плуване.
Предвидени са и спортни прояви за хората с увреждания- спортен риболов и шах.
- Алеи за велосипедисти
От двете стани на централния булевард " 3-ти март" има велосипедни алеи с дължина 1 км. Иначе за свободно каране се ползват парковете, а на централния площад на воля карат велосипеди децата. Приятно за велоспорт е и в района на стадиона, желаещите да поспортуват на две колелета, поемат по пътя към язовир "Огоста"
- Брой слънчеви дни в годината -202

4. Семейство

В града има 14 целодневни детски градини достатъчни са за всички деца.
На територията на Община Монтана са изградени около 37 детски площадки за деца от всички възрасти, монтирани са пет нови детски площадки в последните две години. Детските площадки са в добро състояние. Ежегодно се инспектират и се привеждат в безопасност.

5. Уличен живот

„- Монтана епулисиращ с енергия град, който поощрява уличното изкуство. През 2014 та година се проведоха празниците на духовите орекстри " Дико Илиев" , които са на открита сцена на площад "Жеравица" с дефилир на мажоретки от Словения, Чехия , Украйна, Турция, Полша и Унгария. Градът се превръща в столица на танцовата феерия.
Конкурсът за рисунка "Тъпан бие, хоро се вие" е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри "Дико Илиев". Неговата цел е подчинена на мисията на това значимо културно събитие. Рисунките на над 1000 участници от страната и чужбина се излагат наоткрито. Съгласно неговия статут, то цели да запази богатите традиции на духовите оркестри и да популяризира творчеството на самобитния композитор Дико Илиев.
В него участват с 30-минутна програма професионални и любителски духови оркестри от страната и чужбина без възрастови ограничения, както и мажоретни състави. Празниците нямат конкурсен характер. Те се провеждат на всеки две години.
Всяка година на празника на Монтана "Свети Дух" се провежда на площад "Жеравица" международен фолкорен фестивал. Вече става ежегоден и фестивала "Бабина душица" в централния парк.
Националният празник Денят на независимостта на България 22 септември бе отбелязан с шествие на мажоретки от Младежкия дом по едноименната улица и концерт пред паметника на загиналите във войните.
В Монтана има хубава централна улица и алеи , където може да се пие кафе. Има много места - кафе сладкарници и кафенета "Огоста", "Централ", "Анаконда", "Фантазия", "Перла","Европа", "Мис Каприз", Пиано бар Ретро" две виенски сладкарници, четири бистра и всички предлагат условия за приятни срещи на много хора на чаша хубаво кафе. Обектите са с индивидуално дизайнерско решение, с открити площи и много зеленина.

6. Трафик

В Монтана няма натоварен трафик и задръствания.
Шест са обособените безплатни общински паркинги в Монтана. Общо паркинг местата са 4058.
С монтираните в последните години 16бр. пешеходни и транспортни светофарни уредби движението е добре регулирано и няма задръствания в град Монтана.
Практически цялата централна част на Монтана представлява пешеходна зона в триъгълник между три парка - "Слънчевата градина"- "Монтанензиум" - Градския парк, както и бул."Пейо Яворов" в обхват от Автогара до Драматичния театър.
Централните булеварди "Трети март" и "Хаджи Димитър"имат широки обособени пешеходни сенчести алеи с богата растителност и с пейки, позволяващи почивка по време на разходки. През последните години централният булевард "Трети март" бе основно ремонтиран до изхода за град Лом, изградени са новите тротоари.
Община Монтана изпълни годишната си програма за ремонт на улици и четвъртокласни пътища в края на юли. Инвестицията, която е в размер на 1 200 000 лева, е осигурена от различни източници, уточни градоначалникът. Седем улици в Монтана са преасфалтирани изцяло, изградени са тротоари, на 40 е направен текущ ремонт, реконструирани са и три междуселски пътя, уточни градоначалникът. Инвестицията е за близо 800 000лв.
С напълно нов асфалт и тротоари са "Ал. Батенберг", "Граф Игнатиев", "Любен Каравелов" в централната част на града. Основно ремонтирани са и отсечки от ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Хаджи Димитър" в центъра на Монтана. Предвижда се те да бъдат включени в Дсинята зонаФ за платено паркиране. Ремонтът на платното и тротоарите "Ал. Батенберг", от пресечката със "Странджа" до бул. "Парта" не само ще осигури нормален трафик за автомобилите, но и нормални условия за движение на пешеходците.
80 години след обявяването на Мала Кутловица за градски квартал, там са възстановени четири улици. В събота ще приключи преасфалтирането на ул."Вихрен", която от четири години чака да влезе в строителната програма на общината. Тук е подменен и водопровода. Само за нея са отделени 80 000 лева. Улиците "Жельо войвода" и "Червен бряг" в най-стръмната част на квартала също се реновират. Преасфалтирана е и "Захари Зограф". Основният ремонт на четирите улици струва общо 226 000 лева.
С 420 000 лева отпуснати от държавата по публичната инвестиционна програма са ремонтирани улиците "Райна Княгиня" и "Георги Данчов", а по проекта "Зелена Монтана" стартира реконструкцията на булевард "Парта".
Приключени са и ремонтите на три отсечки от четвъртокласната пътна мрежа на общината Славотин - Долна Рикса - Клисурица , Вирове - Габровница и Николово - Долно Белотинци. Това е струвало 157 000 лева.

7. Свързаност

На 3 места има безжичен интернет.
- В хотел Житомир", хотел Монтана" и в гимназията с преподаване на чужди езици Петър Богдан".
- От тази услуга се възползват предимно гостите на града.
Изключително много е нараснал броят на ползващите оптичен ИНТЕРНЕТ.

8. Здраве

- Наличие на апаратура за лечение на инфаркт
В Монтана няма апаратура за извършване на коронарографии и поставяне на стент при инфаркт на миокарда. Най-близкото място, до което се транспортират пациентите при необходимост е гр. Плевен. В МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"за лечение на миокарден инфаркт има в наличност ампули за фибринолиза. Болните се лекуват в интезивния сектор на вътрешното тоеление, където има необходимата апаратура за лечение на инфаркт. Смъртните случаи на миокарден инфаркт се дължат на непотърсена на време медицинска помощ.
В момента с изгражда нова частна клиника, където ще има възивна кардиология.
- Наличие на кувьози (съвременни) в местното неонатологично отделение
В Неонатологичното отделение към МБАЛ има 8 стационарни и 2 транспортни кувьози. Три от стационарните и един от транспортните са ново поколение, но всички останали са също в много добро техническо състояние. Отделението разполага и с 2 нови, от общо 4, апарати за обдишване, 1 съвременен дихателен апарат СРАР, лампа за фототерапия. Доброто техническо оборудване на отделението не създава предпоставки за усложнения от лечението в кувьоз и е гаранция за качеството на обслужване.
- Раждания. Родени 754 бебета в Монтана през 2014 година- 339 момчета и 359 момичета.
Срeдна продължителност на живота 72 при мъжете и 76 при жените

9. Образование и култура

Сред най-значимите събития в културния календар на Монтана са празниците на духовите оркестри "Дико Илиев" с международно участие и Международният фолклорен фестивал в рамките на празника на града Свети дух.
След смъртта на Йордан Радичков ежегодно в седмицата преди неговата рождена дата - 24 октомври, се провеждат Радичкови дни. В продължение на 15 г. Монтана бе домакин на Международен пленер по рисувана керамика.
От 2009 г. в Монтана се провежда Конкурс за нови творби за духови оркестри, както и детски фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада".
С концерти, изложби и други събития на местни и гостуващи формации се отбелязват всички значими национални и традиционни празници.
Многобройни са и концертите, организирани от НЧ "Разум", Общински младежки дом, ОДК "Ние, врабчетата", ОШИ "Д. Христов", които събират многобройна публика в залите на Драматичния театър и Младежкия дом.
Своите почитатели имат танцовите състави "Младост", "Пъстрина", "Северняци", танцова работилница "Етнос" , мъжка вокална група "Монтана", народен хор "Пъстренец" и детската му група "Пъстренец Jr.ы, вокална формация "Торлашки напеви", общински хор "Монтана", духов оркестър "Дико Илиев" и Младежки духов оркестър към ПМГ "Св. Кл. Охридски", вокална група "Детски смях", клуб по спортни танци "Огоста данс", театрално студио, танцова школа "Финес", клуб по танци "Астра", Мажоретен състав, брейк формацията Dance Machine.

9. Образование у култура

Има гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" с около 600 ученици. Природоматематическа гимназия "Свети Климент Охридски, Финасовостопанска гимназия Васил Левски , гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гимназия по електротехника, Бизнес колеж "Икоминтелект"

10. Престъпност

- Самоубийствата и опитите за самоубийства през 2014 година са 14. Четири от тях са завършили с фатален край.

- Брой взломни кражби на глава от населението
Взломните кражби са 60 за 2014 г. При население от 42000 души това прави 0.00123. От тях 18 са разкрити или разкриваемостта е 20 процента.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Известният блус музикант Буги Барабата е починал тази нощ! Скръбната вест съобщиха негови колеги от радио "Z Rock". Не се съобщават причините за кончината на 58-годишния музикант. Той бе една от най-колоритните фигури в българския блус и рок. Истинското му име е Марио Събев. Той е роден на 24 декември 1960 г.

На дюнери и цигари кара през последно време режисьорът Нидал Алгафари, видяха топпапараците на "България Днес". Видимо наедрял от нездравословните закуски, Нидал бе изловен на улицата с поредната покупка на арабски сандвич. В другата ръка нагизденият в бяла риза бивш пиар стискаше димящ фас. Нездравословно!

Шеф-готвачът Дани Спартак не е изкусен майстор само в кухнята. Бива го и в механиката! Победителят от първия сезон на "Хелс Китчън" бе уловен от папараците на "България Днес" да поправя кола пред столичен ресторант. Спартак излезе директно от кухнята, като даже нямаше време да махне престилката си, с която забърква гурме ястията.