Обява на община Луковит

https://www.24chasa.bg/region/article/7526122 www.24chasa.bg

Община Луковит в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ, както следва:

І. НАБИРА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ, ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1.1. Социален работник – 2 работни места, пълно работно време

1.2. Социален педагог – 1 работно място, непълно работно време (3 ч. на ден)

1.3. Логопед – 1 работно място, непълно работно време (4 ч. на ден)

1.4. Общностен работник/сътрудник социални дейности/медиатор – 1 работно място, пълно работно време

ІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

ІІ.1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите „социален работник“ и „социален педагог“

Образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на:

- в областта на педагогическите науки, професионално направление: Теория и управление на образованието и професионално направление: Педагогика,

- в областта на социалните, стопански и правни науки, професионално направление психология с всички специалности,

- професионално направление социални дейности с всички специалности

Специфични изисквания – компютърна грамотност

Умения – комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип, умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите, умения за подкрепа на потребителите, обективност на преценката, да предлага решения на проблемите

Лични качества – недискриминационно отношение, проактивост, гъвкавост и ангажираност, инициативност

Основни задължения на социалните работници

1. Организира предоставянето на социални услуги и консултации на потребителите в социалната услуга

2. Подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП – Луковит

3. Провежда социална работа по методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в ЦОП,

Основни задължения на социалния педагог:

1. Планира, организира и реализира възпитателна дейност на семейства в риск

2. Анализира и диагностицира нивото на риск на лица с аморално поведение

3. Извършва професионално консултиране и ориентиране на лица с физически увреждания за социализация в обществото

ІІ.2 Минимални изисквания за длъжност „логопед“

Образование – висше образование със степен бакалавър или магистър, професионална квалификация логопед

Специфични изисквания – компютърна грамотност

Умения – комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип, умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите, умения за подкрепа на потребителите, обективност на преценката, да предлага решения на проблемите

Лични качества – недискриминационно отношение, гъвкавост и ангажираност

Основни задължения на логопед

1. Методически подпомага планирането на работата по случаи

2. Поставя логопедични диагнози

3. Изготвя подходящи програми за логопедично въздействие, базирана на потребностите на детето/ученика и неговата среда

ІІ. 3. Минимални изисквания за длъжност „общностен работник /сътрудник социални дейности/медиатор“

Образование – средно образование

Специфични изисквания – ромски произход и принадлежност към ромската общност, владеене на ромски език

Умения – комуникативни умения, умения да работи самостоятелно и в екип, умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите, умения за подкрепа на потребителите, обективност на преценката, да предлага решения на проблемите

Лични качества – недискриминационно отношение, проактивост, гъвкавост и ангажираност, инициативност

Основни задължения на общностния работник

1. Организира и подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на Общностния център като изнесена част на ЦОП – Луковит

2. Работи на терен като издирва необхванати от образователната система и застрашени от отпадане от училище деца в ученическа възраст

3. Работи на терен като издирва здравнонеосигурени жени и майки от ромската общност и ги насочва към здравни и социални услуги

4. Организира и участва в провеждане на програми и обучения, свързани с деца, жени, маргинални групи и други потребители на социалната услуга в общността

5. Придружава, посредничи и насочва към ЦОП деца в риск, деца с увреждания, деца с противообществени прояви и техните семейства

6. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване на правата или интересите им

7. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – по документи и интервю/събеседване

ІV. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

- Социален работник/ – 700 лв. месечно

- Социален педагог – 4 лв. на час

- Логопед – 4 часа на ден – 350 лв.

- Общностен работник – 588 лв. месечно

V. ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ: С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори по кодекса на труда за период от 16 месеца, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

VІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление в свободен текст за позицията

2. Автобиография

3. Копие от диплома за завършено образование

4. Копия от други документи, доказващи професионален опит и допълнителни квалификации, които имат отношение към работата

5. Декларация от кандидата, в свободен текст, в която декларира, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

VІІ. СРОКОВЕ

- Подаване на документи до 17:00 на 29.07.2019 г.

- Провеждане на подбора:

Разглеждане на документи – до 02.08.2019 г.

Уведомяване на кандидатите – 06.08.2019 г.

Интервю/събеседване – на 08.08.2019 г. от 10:00 ч., в сградата на Община Луковит

- Обявяване на резултатите – 09.08.2019 г.

VІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Община Луковит, информационен център на І етаж в административната сграда на Общината, гр. Луковит, ул. "Възраждане" 73, до 17:00 на 29.07.2019 г.

ІХ. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Окомплектованите документи се подават в запечатан непрозрачен плик.

На плика задължително трябва да бъде изписано:

- За подател: пълен, актуален адрес на кандидата

- За получател:

Община Луковит, гр. Луковит, 5770, ул. „Възраждане“ № 73

На вниманието на г-жа Цветенка Хаджиева – зам.-кмет на Община Луковит

Относно: подбор на персонал на ЦОП

Начин на подаване на документите:

- На ръка – в информационния център на Общината

- По поща или с куриер на адрес гр. Луковит, ул. „Възраждане“ 73.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------

Проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро

Бразилската футболната легенда Ривалдо се радва на женски ласки в басейн. Той и половинката му Елиза се натискат във водата. Двамата в момента се намират в Уиндърмиър, Флорида. Под кадъра хубавицата е написала: "Любовен басейн", с което намеква какво е намислила за футболиста под жаркото слънце. "Златната топка" е женен за доста по-младата от него