Момчил Неков: Ще работя за увеличаване на инвестициите в Силистра

https://www.24chasa.bg/region/article/7672187 www.24chasa.bg

"Силистра страда от липса на преки чуждестранни инвестиции. Те са пряко свързани с брутния вътрешен продукт, който е най-нисък за Силистра за последната година в страната. Визията за развитие на общината е в посока привличане на инвеститори и увеличаване на местните приходи." Това заяви бившият евродепутат Момчил Неков.

"Темпът на нарастване на БВП в Силистра е много нисък в сравнение със средното за България. Например в последните години в сектор земеделие не се забелязва ръст, в сектор промишленост и услуги той е минимален. Това е измерителя на комфорта на живот на населението в общината, качеството на живот и от особено значение за местните данъчни приходи в бюджета на община Силистра", обясни Неков, който е кандидат за кмет на града.

Предизвикателствата пред местните финанси в общината не произтичат толкова от липсата на ресурси, колкото от силната зависимост на общинския бюджет от държавните финанси и от европейските средства. Структурата на общинския бюджет не съдържа стимули за привличане на чуждестранни инвеститори или за премахване на пречките пред местните предприемачи, като изцяло насочва вниманието към усвояването на европейски средства в качеството им на единствена алтернатива за вливането на ресурси в общината и за финансирането на публични проекти, обясни Неков. И допълни, че трансферите от централния бюджет значително доминират над собствените приходи на община Силистра. Собствените приходи на общината са в по-голямата си част неданъчни приходи, т.е. такива, които са по предназначение и не дават свобода за провеждането на данъчна политика. Например данъчните приходи са под една шеста от общинския бюджет и идват предимно от имуществени данъци, т.е.нямат директно отношение към доходите и печалбите на общината, допълни той.

Както в повечето общини и в Силистра се наблюдава все по-силна зависимост от европейските средства. Капиталовите разходи в общинските бюджети в голямата си част се финансират с такива европейски средства. Така публичните инвестиции допълнително се откъсват от местната икономика и се превръщат в административен процес. Това ограничава възможностите за публични инвестиции, както и за посрещането на непредвидени разходи. Напълно е възможно при такава липса на гъвкавост да доведе и до недостиг на средства дори при най-малкия шок, предупреди бившият евродепутат. И припомни, че община Силистра все още има дълг от над 6 млн. лева към кредитни институции във връзка с реализация на водния цикъл, а не са малка част и задълженията на общината - над 5 млн. лева.

За привличането на инвестиции съм си поставил за цел да спазвам принципа на прозрачност, равнопоставеност на всички икономически субекти и защита на конкуренцията, каза още Неков. Предвидените от него мерки са насочени към подобрение на средата и създаване на възможности за стартиране и развитие на бизнес в различните сектори, от които могат да се възползват максимален брой частни дружества или инициативи. Визията му за развитие е насочена към осъществяване и на публични частни партньорства, които ефективно да допълнят местните приходи в подкрепа на икономическата активност и развитие на Силистра.

Представянето на възможностите за бизнес в общината пред външни инвеститори следва да бъде подчинено на единна идея за изграждане на имидж и ясна визия за желаните целеви инвеститори. Приемане на ясна рамка за комуникация и обратна връзка с местния бизнес ще изиграе решаваща роля за използване потенциала и разширяването на направените инвестиции, като по този начин ще се капитализира процеса, коментира той.

Неков се зарече да засили присъствието на дейността на местната власт, свързана с подготовката и изпълнението на проекти в подкрепа на обслужването на бизнеса, развитието на инфраструктурата и публично-частните партньорства. Активната комуникация на местната власт с гражданите на община Силистра ще допринесе за развитие на предприемаческия дух, стартиране на нови бизнес начинания и разкриване на допълнителни работни места.

Негов приоритет ще бъде разработване на маркетингов план, който да включва: предоставяне на информация на външни инвеститори за конкурентните предимства на общината за различните сектори; осигуряване на канали за комуникация между местната власт и потенциални нови инвеститори; изграждане на имидж на общината като полагаща грижи за привлечените нови инвеститори и след първоначалния период на инвестиране ("after-care activities"); изграждане на увереност в местния бизнес, че местната власт работи за преодоляване на съществуващите проблеми и че решенията се взимат, като се отчита мнението на бизнеса (прозрачност и осигуряване на равнопоставеност); изграждане на увереност у гражданите, че местната власт работи за осигуряване на бизнес климат в общината, който да благоприятства предприемачеството и стартирането на нов бизнес.

Необходимо към маркетинговия план е застъпничество по отношение представянето на интересите на общината в областта на икономическото и социално развитие, защита на интересите на местния бизнес и възможностите за развитие на предприемаческия дух, коментира Неков. Това ще включва предоставяне на актуална и целенасочена информация на планиращите и взимащите решения, създаване на търговски дружества с общинско участие, при спазване правилата на Търговския закон, като се имат предвид регулациите за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, нормативната уредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация и правомощията на общинския съвет; включване на общината като партньор за осъществяване на проект с обществени функции във вече съществуващо търговско дружество или неправителствена организация, при което се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Той предвижда различни форми за реализация на публично-частно партньорство (ПЧП) в зависимост от участието на частния партньор, като например: Операция до ключ - когато общината предоставя възможност на частния партньор да изгражда и експлоатира материалния обект, предмет на ПЧП, а собствеността се запазва за общината; Купуване – Разработване –Експлоатиране; Изграждане – Експлоатиране – Прехвърляне; и т.н.

Представените по-горе примери разкриват, че между финансовата самостоятелност и инвестициите (чужди или местни) има корелация, докато при усвояването на европейски средства такава няма. Финансовата самостоятелност сама по себе си не е панацея, тя има пряко отношение към стимулите и активността на общината за привличането на инвестиции и поставянето на по-малко пречки пред местните предприемачи, обясни бившият евродепутат. Наблюденията му от последните години подсказвали, че докато на практика всички общини работят за усвояването на европейски средства (с различен успех), то много малка част могат да се похвалят с реални действия за привличането на чуждестранни инвеститори. Липсата на по-силна връзка между направените инвестиции и притока на свежи ресурси в общинския бюджет обаче прави така, че общинските администрации наблягат на европейските средства и на т.нар. усвояване на средства, което невинаги означава постигане на реални резултати.

Визията за развитие на община Силистра е в посока привличане на инвеститори и увеличаване на местните приходи. А целта е подобряване на основни показатели, като СРЗ, демографска и социална структура, образование и здравеопазване, каза Неков.

Намери своя кмет