Eксперти преброиха водолюбивите птици по Дунава и в Монтана

https://www.24chasa.bg/region/article/8088345 www.24chasa.bg
Сива чапла Снимка: Пиксабей

РИОСВ – Монтана взе участие преброяване на водолюбивите птици на язовир „Огоста” и река Дунав от село Връв, община Брегово, област Видин до с. Долно Линево, община Лом, област Монтана. В периода 09 – 12 януари 2020 г. в цяла Европа се проведе 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Обобщените данни показват, че за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 4 647 броя птици от 24 вида, докато през 2019 г. по време на 43-то Среднозимно преброяване са установени общо 8083 броя птици от 24 вида.

Снимка: РИОСВ Монтана
Снимка: РИОСВ Монтана

Данните се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда и води, която е структура на Министерството на околната среда и водите. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 10 – 11 януари 2020 г. от съвместен екип, включващ представител на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и експерти от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 71 – защитен вид,Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 30 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 106 – защитен вид, Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1 – защитен вид, Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 1 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 96 ,Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 43 .;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 12. – защитен вид, Звънарка (Bucephala clangula) – 1 ;

Качулата потапница (Authya fuligula) – 58 – ловен обект, Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 572 – ловен обект;

Лиска (Fulica atra) – 77 бр. – ловен обект и др.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 44-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 12 вида с обща численост 1 068, като видово разнообразие на птиците е по-малко в сравнение с 43-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 19 вида с обща численост 2 967.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и в „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 6 – защитен вид, Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 9 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 2 – защитен вид, Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1– защитен вид, Малък нирец (Mergus albellus) – 1 – защитен вид;

Голям нирец (Mergus mergansser) – 1 , Качулата потапница (Aythya fuligula) – 12 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 193 , Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 8 . – защитен вид;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 7 , Речна чайка (Larus ridibundus) – 260 – защитен вид, Звънарка (Bucephala clangula) – 25 – защитен вид,Сива патица (Anas strepera) – 5 – защитен вид, Ням лебед (Cygnus olor) – 9 – защитен вид;

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 21 – защитен вид, Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) – 1 – защитен вид;

Сива гъска (Anser anser) – 9 – защитен вид, Зимно бърне (Anas crecca) – 13 – ловен обект;

Гъскоподобни (Anser sp.) – 590 – ловен обект, Шилоопашата патица (Anas acuta) – 26

Фиш (Anas penelope) – 21 – ловен обект и др.

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 2 174 – ловен обект;

Патицови (Anas sp.) – 205.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 3 579 бр. птици от 22 вида, като за сравнение през 2019 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 5116 бр. птици от 21 вида.

По време на 44-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: обикновен мишелов (Buteo buteo), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis), земеродно рибарче (Alcedo atthis) и др.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 44-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на питците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в средата на месец януари на настоящата година.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.