Център за временно настаняване ще правят в Димитровград

https://www.24chasa.bg/region/article/9258336 www.24chasa.bg

Първа копка за ремонта на сградата на бивше общежитие на химическия техникум ще прави община Димитровград на 02 декември.

Събитието е по проект „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Процедура: BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград ”.

Проектът е на стойност 626 769,20 лева, от които европейско финансиране 532 753,82 лева и 94 015,38 лева национално съфинансиране.

Проектът предвижда след преустройството в Центъра да могат да се настаняват 20 бр. потребители. Предоставянето на новата за общината услуга, ще предоставя близка до семейната грижа среда за лица, които са временно или трайно лишени от дом. Центърът ще предоставя Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности.

Ще бъде изградена и рампа за достъп на хора в неравностойно положение. Върху обекта на интервенция ще бъдат изпълнени мерки за топлоизолация, подмяна на дограмата и нова покривна конструкция. Центърът ще разполага с пет складови помещения, помещение за пране и гладене и склад за чисто и мръсно бельо. На първия етаж ще има обособени две отделения за по двама потребителя, приемен офис, офис за персонала, приемно за инвалиди, медицински сектор, трапезария и разливна кухня. На следващото ниво ще има още осем отделения за по двама потребителя, общи санитарни възли и кабинет.

Основната проектна цел директно допринася за изпълнението на заложеното в Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане, така и в Общинския план за развитие на община Димитровград 2014 - 2020 и по-конкретно - специфичната мярка за постигане на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Община Димитровград, чрез изграждане на подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

Основните дейности в Центъра са подчинени на целите за предотвратяване на социалната изолация, в която се намират лицата и решаване на конкретни социални проблеми. Обновеният и реорганизиран обект цели пряко облагодетелстваните лица от модернизацията на социалния обект да бъдат както бездомните лица, така също и като потенциални ползватели на предоставяната услуга да могат да се определят хора, които са изложени на риск от бедност и социално изключване, жертви на трафик, насилие и други форми на експлоатация, различни форми на зависимости, жертви на измами (имотни, финансови), уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение и др., с които да се работи превантивно.