10 бона глоба за кмет на варненска община за установен конфликт на интереси

https://www.24chasa.bg/region/article/9277337 www.24chasa.bg

Административният съд във Варна потвърди глобата от 10 хиляди лева, наложена на кмета на Вълчи дол, от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, съобщиха от институцията.

С решение 1790 от 30.11.2020 Административен съд Варна потвърждава решение №РС-74-20-073/24.06.2020 на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество срещу Георги Минчев Тронков, кмет на Община Вълчи дол. В решението КПКОНПИ установява конфликт на интереси при настоящият кмет на Общината и му налага имуществена глоба от 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд. Последните години има подобни случаи в Община Септември, Благоевград, Ботевград. В Община Септември кметът беше отстранен от длъжност и бяха проведени предсрочни избори.

Производството от КПКОНПИ е започнало по сигнал, в който се твърди, Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В. д. и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ е едновременно член на орган на управление и представляващ Сдружение „********************“ с ЕИК ***************. Сдружение „***********************“ получава финансиране от общинския бюджет на Община В. д. Георги Тронков, освен, че е кмет на Община В. д. е и едноличен търговец с ЕТ „********************“ с ЕИК ****************, и управител и съдружник в търговско дружество „********“ ЕООД с ЕИК ****************, като в публичния регистър на КПКОНПИ не е налична декларация за имущество и интереси – част втора, от която да е видно дали Тронков е обявил тези обстоятелства.

Според ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, Раздел VI - "Последици при установяване на конфликт на интереси - Чл. 80. (1) Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго, (2) Освобождаването се осъществява по реда, определен в съответните закони."

Същият закон ни препраща към ЗСМСА и "Чл. 42. (1) Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно: т.11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;"

Снимка: Facebook