Община Русе придобива автоматична станция за измерване качеството на въздуха

https://www.24chasa.bg/region/article/9458279 www.24chasa.bg
Снимка Авторът

Общинските съветници приеха с 30 гласа „за“, 0 „против“ и 20 „въздържал се“, с което дадоха съгласие община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 години движима вещ – частна общинска собственост на Община Белене.

Става дума за автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, като за целта се дава възможност за участие в обявения от община Белене публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19 февруари 2021 г. При неявяване на кандидати, търгът ще се проведе на 26 февруари 2021 г., от 14 часа, в зала № 26 на Административната сграда на Община Белене. Точката предизвика оспорвани дебати, които придобиха политическа нюанс и обвинения в бездействие в предходните мандати.

Въпреки препоръките от министъра на МОСВ Русе сам да си осигури станция общинските съветници от ГЕБР и СДС се изказаха против станцията за замерване качеството на въздуха, като изразиха съмнения и гласуваха „въздържал се“. Кметът на Община Русе Пенчо Милков призова русенци да обърнат внимание на това кой и как гласува по тази точка.

От своя страна председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев изказа становище, че най-после се предприемат реални действия за откриване на предполагаемите замърсители и припомни, че в продължение на 8 години - по времето на мандата на Пламен Стоилов, „Монтюпе“ (сега „Линамар“) е бил основен спонсор на Община Русе и фондация „Русе – град на свободния дух“. След призивите на кмета и председателя на ОбС - Русе съветниците в крайна сметка се обединиха около мнението, че придобиването на станция за измерване качеството въздуха е необходимо за града, и точката бе приета. Станцията ще бъде доставена в Русе, а местоположението й ще бъде определено от комисия, в чийто състав влизат МОСВ, ИАОС, РИОСВ-Русе и общинската администрация. След изпращане на становище от МОСВ, Изпълнителната агенция и Регионалната инспекция по околната среда и водите, станцията ще бъде дооборудвана с анализатори, които да замерват емисиите от промишлените предприятия в Русе. Автоматичната станция е произведена и оборудвана съгласно всички изискуеми по законодателството протоколи, сертификати и методи за измерване. Целта е показателите да послужат на контролните органи за установяване на вида замърсяване и производствената площадка, от която се отделя, и да се наложат всички наказателни мерки за преустановяване на вредните въздействия върху атмосферния въздух.