Съобщение от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

https://www.24chasa.bg/region/article/9616361 www.24chasa.bg

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩАВА

на основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 и чл.146с, ал.1, т.1 от Закона за водите, че на интернет страницата на дирекцията https://earbd.bg/ и на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/, е публикуван:

ПРОЕКТ НА

АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

Срокът за консултации по документа и представяне на становища е от датата на публикуване на съобщението 17.03.2021 г. до 07.06.2021 г.

Становища по документа може да се изпращат на адрес:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,

гр. Пловдив, 4000, ул.„Янко Сакъзов“35, п.к.307 или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва по проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите, в партньорство с Басейновите дирекции за управление на водите.