С 650 повече започнали работа през март в областите Видин, Враца и Монтана

https://www.24chasa.bg/region/article/9729142 www.24chasa.bg
Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се е увеличило.

През март 2021 г. броят на започналите работа безработни на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана е близо с 650 повече спрямо февруари същата година, като достига 1 800, съобщиха от Агенцията по заетостта в Монтана.

Лицата от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили своята нова работа чрез бюрата по труда през м.март са 26. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се е увеличило.

88.0% от започналите работа през март са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 26.1%, преработващата промишленост – 23,5%, следвани от селското, горското и рибното стопанство – 14.0%, строителството – 7.7%, търговията – 7.2%, хотелиерството и ресторантьорството – 6.9% и др.

559 безработни лица от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места през месеца – 86 по програми и мерки за заетост и 473 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на общо 1 672 лица, като само през март са сключени трудови договори с нови 422 безработни.

Регионалната служба по заетостта Монтана отчита намаление от 0.4 п.п. на регистрираната безработица спрямо предходния месец на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана. Спадът на годишна база е с 1.2 процентни пункта – от 13.0% през март 2020 г. на 11.8% в края на март тази година. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 20 438, което е със 768 лица по-малко от февруари и с 1 981 лица по-малко от март 2020 г. За сравнение, равнището на безработица в рамките на страната в края на м.март е 6.5 %.

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 1 926 безработни лица, кoeто е с 63 лица повече в сравнение с февруари и със 183 по-малко от броя на новорегистрираните през март 2020 г. Други 37 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

За запазване на заетостта продължават да работят антикризисните мерки за подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40”, по реда на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020 г.) и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП РЧР, по реда на РМС 429/2020 г. (изм. и доп. с ПМС 982/2020 г). През месец март са одобрени 3 632 заети лица по ПМС 151/2020 г. и са подадени към НОИ за изплащане на средства. Изплатени са компенсации за 591 заети лица по РМС 429/2020 г.

Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури през месеца средства на 1 135 заети лица от региона.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 950 или с 256 (с 36.9%) повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (26.1%), преработващата промишленост (23.6%), следват селското, горското и рибното стопанство (14.0 %), строителството (7.7 %), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (7.2%) и хотелиерство и ресторантьорство (6.9%).

Най-търсените професии през месецa са: монтажници; персонал, полагащ грижи за хората; шивачи; електромонтьори и електротехници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; общи работници; счетоводители; лекари и медицински персонал; продавачи; машинни оператори.