Само в "24 часа": Жалбата на БФС срещу отказа за вписване на Михайлов

https://www.24chasa.bg/sport/article/9800090 www.24chasa.bg

"24 часа" се сдоби с жалбата на БФС срещу отказа за вписване на Борислав Михайлов като президент след като той оттегли оставката си. Ето какво са написали адвокатите Георги Сланчев и Христина Пантева от адвокатско дружество "Доковска, Атанасов и съдружници" до Софийския градски съд, който ще гледа делото:

Не сме доволни от Отказ № 20210429144505/05.05.2021 на Агенцията по вписванията, постановен по повод заявление № 20210429144505/29.04.2021 г. във връзка със заявени за вписване обстоятелства по партидата на сдружение "Български футболен съюз", с ЕИК 000692965. Отказът на длъжностното лице Силвия Георгиева Ангелова е незаконосъобразен и необоснован, поради което Ви молим да го отмените, като окажете на длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, ТРРЮЛНЦ, да обяви заявените обстоятелства по заявление с входящ № 20210429144505/29.04.2021 г.

Съобразно разпоредбата на член 21, алинея 1 ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрация, следва да извърши проверка за законосъобразност на искането за вписване единствено въз основа на представените към заявлението писмени доказателства и тяхната редовност от външна страна, като прецени дали заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установява от представените доказателства. Това разбиране е подкрепено и от съдебната практика - например Решение № 768 от 23.04.2012 г. на СГС по търговско дело № 243/2012 г. (1)

Изложените от длъжностното лице доводи излизат извън обхвата на проверката по член 21, точка 4 и точка 5 ЗТРРЮЛНЦ и не могат да послужат като основание за отказ от вписване в регистърното производство. Тълкуването на последиците от оттеглена оставка на лицето, овластно по закон и от общото събрание на сдружението да го представлява и аз това до кой момент определеният за временно представляващ следва да изпълнява функциите на президент, надхвърля по обхват преценката, която законът възлага на длъжностното лице да направи в рамките на това охранително производство.

Съгласно Тълкувателно постановлние № 2/2014 г. от 19 май 2015 г. на Върховен касационен съд на Република България, Общо събрание на съдиите от Гражданска колегия на Върховен касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд "Регистърното производство е особено производство, в което длъжностното лице по регистрация е длъжно да извърши предварителна проверка за спазване на предвидените в ЗТР изисквания относно формата на представените документи и съответствието им с материалния закон." В нарушение на законово регламентираните си правомощия длъжностното лице по регистрацията превратно е упражнило властта си, като мотивира отказа си с хипотетични и неотговарящи на истинския смисъл на разпоредбите на устава на сдржението тълкувания и правни изводи относно несъществуващи обстоятелства.

Явно неаконосъобразен е доводът на лъжностното лице по регистрацията, че уставът на сдружение "БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ" не допуска процедура по оттегляне на оставка. Това е така, защото оставката представлява доброволен и личен акт, едностранно волеизявление, изхождащо от носителя на правото, отправено до съответния компетентен орган, подчиняващо се на общия режим на едностранните волеизявления, съобразно нормата на член 44 ЗЗД. Нито уставът на БФС, нито законодателят предвиждат неоттегляемост на волеизявлението за оставка преди то да е било прието от единствено компетентния да се произнесе по нея орган - общото събрание на сдружението. В случай оставката на президента на сдружението не е произвела правно действие, тъй като не е приета от Конгреса. Следователно с оттеглянето и се възстановяват правомощията на президент на сдружението в лицето на Борислав Бисеров Михайлов.

Длъжностното лице очевидно не е съобразило, че депозрането на оставка не води до автоматично и безвъзвратно прекратяване на пълномощията на избрания от Конгреса член на Изпълнителния комитет и президент на БФС. Предсрочното прекратяване на неговите пълномощия в този случай е обусловено от наличието на оторизиран от закона и устава орган, който да се произнесе по заявеното искане. (2)
Подбно автоматично действие на отправеното едностранно волеизявление не е предвидено в член 47, алинея 2 от устава на сдружението, нито от ЗЮЛНЦ. Този извод се налага от самото заглавие на член 47 - "Заместване на президента". Самата разпоредба не ограничава правото на оттегляне на депозираната оставка. За постигане на правния ефект на освобождаване от заеманата длъжност и прекратяване на представителни пълномощия е необходимо решение на общото събрание на сдружението, в случая Конгреса на БФС, съобразно член 36, алинея 1, точка 3 от устава. В конкретния случай, както вече бе посочено, конгресът, като единствено компетентен орган, не е обсъждал и не се е произнесъл по подадената от Борислав Михайлов оставка. Следователно волеизявлението на Борислав Михайлов, депозирано пред ИК на 18.10.2019 г., законосъобразно може да бъде оттеглено преди провеждането на конгрес, в съотвествие с нормата на член 13, алинея 2 във връзка с член 44 ЗЗД. И в двата случая, както при подаване, така и при оттегляне на оставката, се касае за процедура, която се задвижва по инициатива на президента Борислав Михайлов.

Неоснователен и извън рамките на дължимата по закон преценка е изводът на длъжностното лице по регистрацията от АВп, че оттеглянето на оставката би създала правна несигурност у всички трети лица относно това, кое е лицето, овластено да представлява сдружението и да изпълнява функциите на негов президент, вменени от устава. За всички трети лица представляващ сдружението е последното вписано в Търговския регигстър лице и в това не може да има никакво съмнение - аргумент по член 7 и член 10 от ЗТТРЮЛНЦ. Оповестителното действие на вписването се изразява в принципа, че вписаното обстоятелство се счита за известно на трети добросъвестни лица от деня на вписването. Конституивното действие на вписването се изразява в принципа, че вписаното обстоятелство се счита за извършено от момента на вписването му. (3)

Правна несигурност могат да създадат действията на длъжностното лице от АВп, които излизат извън обхвата на неговите пълномощия. В настоящия случай, правна несигурност у третите лица създава отказът на длъжностното лице по регистрацията, с който незаконосъобразно и без да съобрази представените му писмени доказателства, се отказва заявявяването на констатираното от Изпълнителния комитет на БФС оттегляне на оставката на Борислав Михайлов и възстановяване на функциите му по представителство на Сдружение "БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ". Оттеглянето на оставката е извършено преди завършването на фактическия състав на предсрочно прекратяване на пълномощията и избиране на нов президент на БФС.

Този фактически състав приключва с решения, взети от единствено от единствено оправомощения за това върховен орган на ЮЛНЦ - Конгреса на сдружението, които имат действие занапред. Аналогично в този смисъл е приетото в Решение № 14 от 18 декември 2013 г. от Конституционния съд на Република България по конституционно дело №17/2013 година: "Член 72, алинея 1, точка 1 от Конституцията посочва на първо място като основание за предсрочното прекратяване пълномощията на народен представител подаването на оставка пред Народното събрание. Става въпрос за едностранно волеизявление на народния представител, което има свой адресат - Народното събрание. То трябва да бъде писмено (член 131 от Правилника на организацията и дейността на Народното събрание). Мотивите му са без значение и затова не са задължителен негов елемент. Същественото е, че народният представител по своя воля е изявил ясно желание неговият мандат да бъде прекратен. Не е необходимо подаването на оставка на бъде обсъждано в постоянна или временна комисия на Народното събрание (член 85 от Правилника за дейността на Народното събрание). Тъй като има свой адресат, оставката на народния представител трябва да бъде приета и за тази цел Народното събрание приема решение (член 72, алинея 2 от Конституцията), което се публикува в официалния раздел на "Държавен вестник" (член 4 от Закона за "Държавен вестник"). Правомощията на народния представител се прекратяват от деня на вземане на решението. Обяснението, защо Народното събрание трябва да се произнесе със свой акт, следва да се търси в самата природа и съдържание на провоотношението на политическото упълномощаване, от друга страна, и от необходимостта да се конституира състав на Народното събрание от 240 народни представители (член 63 от Конституцията)...", както и в Решение № 2 от 30 януари 2018 г. на Консититуционния съд на Република България по конституционно дело № 8/2018 г.: "В член 72, алинея 1 от Конституцията са изброени четири основания за предстрочно прекратяване пълномощията на народния представител: подаване на оставка, влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, установявана на неизбираемост или несъвместимост и смърт. Наличието на първите две основания се установява с решение на Народното събрание, а наличието на третата хипотеза - с решение на Конситуционния съд. Производството по член 72, алинея 2 пред Народното събрание има за цел устанвяване наличието на подадена оставка или влязла в сила присъда. При наличие на някое от двете основания пъномощията на народния представител се прекратяват от деня на постановяването на решението за това... Народното събрание, а не Конституционния съд е овластения от Конституцията орган да се произнесе по прекратяване на пълномощията на народен представител на основание на подадена оставка...".

Очевидно неправилен е изводът на длъжностното лице, че Изпънителният комитет на сдружението можел по всяко време на подменя вота на Конгреса на БФС относно това кое е лицето, избрано за президент, като многократно отпределял различни лица за изпълнение на неговите функции. Такава хипотеза категорично не е налице в настоящия случай. Изобщо не може да става реч за подмяна на волята на Конгреса, тъй като именно Конгресът е избрал Борислав Михайлов за президент на БФС, тази воля на върховния орган към момента е непроменена и Изпълнителния комитет не я е нарушил/подменил. Компетентността на ИК при подадена оставка или осъществяване на някоя от другите хипотези, изброени в член 47, алинея 2 от устава на сдружението е ограничена до избор на временно изпълняващ длъжността измежду вицепрезидентите на БФС до провеждане на конгрес. Това задължение на колективния управителен орган възниква само и единствено когато първият вицепрезидент е в невъзможност или откаже да изпълнява функциите на президент, за да не остане сдужението без представител. С решението на ИК от 18.10.2019 г. следователно не се прекратяват предсрочно пълномощията на президента, нито пък се променят опредлените първи вицепрезидент и вицепрезиденти, избрани по член 48, алинея 3 от устава, както необосновано се приема от мотивите за отказа на длъжностното лице по регистрацията.

Взетото решение на ИК от 28.04.2021 г. за преустановяване пълномощията на временно представляващия сдружението вицепрезидент Михаил Касабов е законосъобразна последица за отпадането на нричината за избора му като временно представляващ сдружението. При заявеното оттегляне на оставката на президента Борислав Михайлов преди провеждането на конгрес, какъвто е случая, правилно ИК е констатирал оттеглянето и е отменил решението си, с което избран временно изпълняващ длъжността президент. Само ако не го беше сторил, ИК би нарушил волята на върховния орган, тъй като към момента легитимно избран от него президент на сдружението и негов представляващ по устав е именно Борислав Бисеров Михайлов. Законосъобразната последица от това решение на ИК е заявеното заличаване по партидата на сдружението в Търтговския регистър на временно представляващия го Михаил Касабов, при което по партидата като законно представляващ трябва да остане предходно вписаният като избран от Конгреса президент Борислав Михайлов. В този смисъл се позоваваме и на приетото в определенията на СГС, VI-23 състав по търговско дело 2532/2019 г., на САС, ТО, по частно гражданско дело 1522/2020 г. и на ВКС, 2-ро отделение на ТО по частно гражданско дело №199/2021 г., които се прилагат към настоящата жалба.

Не на последно място, неправилен и незаконосъобразен е изводът на длъжностното лице относно недостатъка на представения протокол от заседание на ИК - несъответствие с изискванията на член 50, алинея 6 от устава на БФС. Доколкото представеният в регистърното производство протокол е препис-извлечение от пълния протокол от проведеното на 28.04.2021 г. заседание на ИК, цитираният в отказа недостатък според нас влиза в пролоното поле на член 22 , алинея 5 на ЗТРРЮЛНЦ, който задължава длъжностното лице по регистрация да даде указанията по представлянето му в изискванията на устава, а не да постанови директно отказ по вписване на на заявени въз основа на протокола подлежащи на вписване обстоятелства.

С оглед на изложеното Ви молим, да постановите решение, с което да отмените отказа на Агенцията по вписванията като незаконосъобразен и да дадете задължителни указания на Агенцията по обявяване на заявените обстоятелства по заявление с входящ номер 20210429144505/29.04.2021 г., както и постановения отказ.